Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z udziałem Z-cy Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniach 27-28 kwietnia 2017r. w Karpaczu odbył się konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. WFOŚiGW w  Zielonej Górze został zaproszony do zaprezentowania oferty funduszu związanej z finansowaniem gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin naszego województwa. Zastępca Prezesa Łukasz Pabierowski przedstawił możliwości finansowania w ramach programów priorytetowych funduszu:

1. Finansowanie budowy lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych 2. Program udzielania dofinansowania w roku 2017 w formie pożyczek płatniczych dla przedsięwzięć, które uzyskały bezzwrotne wsparcie środkami zagranicznymi

Ponadto omówione zostały zadania funduszu jako Instytucji Pośredniczącej w ramach LRPO - L2020 i trwającego aktualnie konkursu w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. W ramach wdrażania tych działań aktualnie trwa procedura konkursowa dla I typu projektów - Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno - ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK).