Nabór wniosków w ramach Programu Azbest 2016

Informujemy, że do dnia 31 stycznia 2016 r. trwa nabór wniosków na realizację w roku 2016 Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Ponieważ 31 stycznia jest dniem wolnym od pracy, termin naboru wniosków upływa w dniu 01.02.2016 r. (data stempla pocztowego).

Wstępny wniosek o dofinansowanie należy złożyć na właściwym formularzu Funduszu:
1) wniosek część A 2016 >> pobierz
2) wniosek część B OZ - Azbest 2016 >> pobierz
3) wniosek część C dotacje 2016 >> pobierz

wraz z wymaganymi załącznikami:

1)  Gminny Program usuwania azbestu wraz z uchwałą Rady Gminy,
2)  Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie gminy (jako odrębny dokument, o ile nie stanowi części gminnego programu usuwania azbestu).

Wszystkie dokumenty należy złożyć w wersji papierowej.

Na podstawie złożonego wstępnego wniosku o dofinansowanie, w którym Wnioskodawca wskazuje wnioskowaną kwotę dotacji, określoną na podstawie szacunkowego zakresu inwestycji (ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w roku 2016 wyrażona w Mg oraz m2) oraz kosztu jednostkowego usunięcia 1 Mg odpadów (maksymalnie 800 zł/Mg) zostanie przyznana kwota dofinansowania na realizację zadania. Wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o decyzji Zarządu Funduszu w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Zadania.

Informacje na temat Programu znajdują się >> w prezentacji do pobrania