Beta

Witnica i Ośno Lubuskie zrealizuje projekty z udziałem dotacji i pożyczki Funduszu

7 maja br. w siedzibie Funduszu podpisano umowy dotacji oraz pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zbiorników bezodpływowych ścieków oraz zakup cysterny asenizacyjnej do wywozu nieczystości ciekłych”, 

realizowanego przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Witnicy

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa dwóch zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Nowiny Wielkie i Świerkocin oraz zakup wozu asenizacyjnego.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Przemysław Jocz – Prezes Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o. o.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 618 056,24 zł, a koszt kwalifikowany netto to 502 484,75.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 502 484,75 zł, z czego dotacja stanowi 100 496,95 zł, a pożyczka – 401 987,80 zł.

 

 

Kolejnym zadaniem wspartym w ramach Programu priorytetowego pn. „Finansowanie budowy lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych” był „Zakup specjalistycznego pojazdu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych oraz budowa dwóch zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Ośno Lubuskie”, realizowany przez Gminę Ośno Lubuskie.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa dwóch zbiorników bezodpływowych w miejscowościach Lubień i Świniary oraz zakup wozu asenizacyjnego.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Stanisław Kozłowski – Burmistrz Ośna Lubuskiego, przy kontrasygnacie Anny Tylmanowskiej – Skarbnika Gminy Ośno Lubuskie.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 611 532,57 zł, a koszt kwalifikowany netto to 496 260,00.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 497 180,95 zł, z czego dotacja stanowi 99 252,00, a pożyczka – 397 008,00 zł.