Beta

FUNDUSZ DLA SAMORZĄDÓW w 2018 ROKU

FUNDUSZ DLA SAMORZĄDÓW w 2018 ROKU

Nowe programy, większe wsparcie, szerszy dostęp                     

 

WFOŚiGW w Zielonej Górze w planach działań na  2018 roku za priorytetowe uznał wsparcie lubuskich gmin w realizowanych przez nie zadaniach – szczególnie  inwestycyjnych -  zmierzających do poprawy efektywności energetycznej i gospodarki wodno-ściekowej w regionie. Dostępność do środków pomocowych stanie się szersza dzięki wprowadzeniu nowych programów finansowania.

Pierwszy z nich to Eko Gmina - Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacja niskiej emisji”, w którym Fundusz może dofinansować w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach inwestycje własne gmin zgodne z programami gospodarki niskoemisyjnej lub inwestycje odbiorców końcowych polegające na likwidacji źródeł tzw. "niskiej emisji", tj. lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych opalanych paliwami stałymi oraz na zastosowaniu nowoczesnych źródeł ciepła. Gmina może wziąć też pożyczkę na oba typy tych działań. Najważniejszy jest cel: poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza oraz . zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.. Pula programu to 10 milionów złotych, maksymalna kwota pożyczki dla jednego beneficjenta to 1 mln zł..  >> czytaj więcej

Przystępujemy również do drugiej edycji Programu „Finansowanie budowy lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych”, którego pierwsza realizacja w 2017 roku  cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem lokalnych samorządów.. O dotację wraz z pożyczką na preferencyjnych warunkach w 2018 roku będą mogły ubiegać się lubuskie gminy i spółki wodno-ściekowe świadczące usługi z zakresu zadań własnych jst., które przystąpią do budowy systemów zbierania ścieków z obszarów, gdzie budowa systemu kanalizacji zbiorczej jest nieefektywna. Zadaniem mogą być objęte budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe, budynki użyteczności publicznej oraz działki posiadające pozwolenia na budowę dla ww. zabudowy, ale ścieki odbierane w ramach realizowanego zadania muszą być skierowane do oczyszczalni spełniającej wymogi dyrektywy 91/271/EWG. Budżet Programu to 1.500.000,- zł (dotacje) + 6.000.000,- zł (pożyczki).  >> czytaj więcej

Na lubuskie gminy i powiaty czekają też w Funduszu dotacje na najciekawsze działania o charakterze lokalnych kampanii edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców województwa lubuskiego na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym obowiązującego od 1 lipca 2017 r. Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów. Program pn. „Kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców województwa lubuskiego: SPOTKANIA  WOKÓŁ ŚMIETNIKA” przewiduje nabór wniosków w trybie ciągłym od 01.01.2018 do 31.03.2018 r.,, ale ponieważ ma charakter konkursowy – o przyjęciu zadania do dofinansowania decydować będzie kolejność złożonych wniosków i wysokość oceny uzyskanej w procedurze konkursowej. Pula środków to 240.000,- zł, jednostkowe dofinansowanie z Funduszu może sięgnąć  80% kosztów kwalifikowanych projektu. lecz nie więcej niż 20.000,00 zł w zależności od liczby, różnorodności i jakości przyjętych form edukacyjnych.  >> czytaj więcej