Beta

Mały Strażak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu województwa lubuskiego.

W ramach Programu Fundusz dofinansuje zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, zgodnie z wykazem sprzętu wskazanym w załączniku do Programu, w formie dotacji w wysokości do 100%, w kwocie maksymalnej 20.000,00 zł dla jednostek nie będących beneficjentami Programu[1] w latach poprzednich oraz 75%, w kwocie maksymalnej 15.000,00 zł (przy udokumentowanym koszcie kwalifikowanym w wysokości 20.000,00 zł) dla jednostek będących beneficjentami Programu w latach poprzednich.

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie. Nabór wniosków trwa do 23 kwietnia 2021 r.

Na realizację Programu w roku 2021 Fundusz przeznacza środki finansowe w wysokości 2.000.000,00 zł (1 mln zł – NFOŚiGW oraz 1 mln zł – WFOŚiGW w Zielonej Górze).

Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu wniosku do Programu jest kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo uzyskują jednostki nie będące beneficjentami Programu w latach poprzednich.

Za datę złożenia wniosku uznaje się:

- datę wpływu papierowej postaci wniosku do WFOŚiGW w Zielonej Górze jeżeli  wniosek  o  dofinansowanie  został  dostarczony przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy osobiście albo za pośrednictwem kuriera, lub

- datę nadania papierowej  postaci  wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach  2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.), lub

- datę wysłania  wniosku na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Zielonej Górze znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie  internetowej WFOŚiGW w dniu 05.05.2021 r.

Termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.07.2021 r.

Aktualne dokumenty Programu:

  1. Zasady WF Mały Strażak
  2. Wniosek o dofinansowanie
  3. Wniosek o wypłatę środków
  4. Wzór graficzny do oznakowania sprzętu
 

[1] Programu „Mały Strażak” w 2019 r. lub Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) w 2020 r.