Decyzje Zarządu o dofinansowaniu

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w I kwartale 2016 roku

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w I kwartale 2016 roku

  • 2016-06-23

Udzielono pomocy finansowej w formie przekazania środków na rachunek bieżący dochodów  budżetu państwa w kwocie 110.000 zł  na zadanie pn.  „Zakup samochodów dla wsparcia zadań statutowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a w szczególności przeciwdziałaniu powodzi i usuwaniu ich skut

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w IV kwartale 2015 roku

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w IV kwartale 2015 roku

  • 2016-03-21

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 71.316,94 zł na zadanie pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie – opracowanie dokumentacji technicznej”, realizowane przez Województwo Lubuskie ...

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w III kwartale 2015 roku

  • 2015-10-05

Udzielono pomocy finansowej w formie pożyczki w kwocie 53.800 zł na zdanie pn. „Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z przepompownią ścieków i przyłączem kanalizacyjnym z ośrodka PCK do kanalizacji miejskiej”, realizowane przez  Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zielonej Górze...

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w II kwartale 2015 roku

  • 2015-09-24

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 6.000 zł na zadanie pn. „Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież Zapobiega Pożarom", realizowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego...

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w I kwartale 2015 roku

  • 2015-04-27

Udzielono promesę pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. "Program ochrony przed hałasem dla odcinka drogi krajowej 92 (od km 16+100 do km 34+500)", realizowane przez Województwo Lubuskie Udzielono pomocy finansowej w formie przekazania środków na rachunek bieżący dochodów budżetu państwa w kwocie 200.000 zł na zadanie pn. "Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w samochód ratownictwa wodnego", realizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Gorzowie Wlkp.

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w IV kwartale 2014 roku

  • 2015-03-24

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 45.529,42 zł na zadanie pn. "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Rzepin w 2014 r.", realizowane przez Gminę Rzepin. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 25.909,00 zł na zadanie pn. "Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Torzymiu", realizowane przez Gminę Torzym.

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w III kwartale 2014 roku

  • 2015-02-19

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji, w kwocie 55.350 zł na zadanie pn. "Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2013 roku wraz z analizą dotyczącą zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, niezbędnych do osiągnięcia do 2020 roku zgodności z prawem Unii Europejskiej", realizowane przez Województwo Lubuskie. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji, w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. "Zakup sprzętu ratownictwa chemicznego i ekologicznego w ramach doposażenia Specjali-stycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 podle-głej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Zakup ubrań specjalnych chronią-cych przed czynnikami chemicznymi”, realizowane przez Komendę Miejską PSP w Gorzowie Wlkp.

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w II kwartale 2014 roku

  • 2015-02-18

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji, w kwocie 6.000 zł na zadanie pn. "Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. Młodzież Zapobiega Pożarom", realizowane przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji, w kwocie 2.000 zł pn. "XX edycja Konkursu ekologicznego z cyklu "Dbam o Piękno Mego Domu - Ziemi" w województwie lubuskim", realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubuski Oddział Regionalny.

Więcej

Decyzje w zakresie dofinansowania podjęte na posiedzeniach Zarządu w I kwartale 2014 roku

  • 2015-02-17

Udzielono pomocy finansowej w formie przekazania środków na rachunek bieżący dochodów budżetu państwa w kwocie 20.000 zł na zadanie pn. "Monitoring liczebności nietoperzy i warunków mikroklimatycznych w rezerwacie przyrody Nietoperek, położonym na obszarze Natura 2000”, realizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.. Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 50.000 zł na zadanie pn. "Weryfikacja granic i oceny obszarów chronionego krajobrazu województwa lubuskiego", realizowane przez Województwo Lubuskie.

Więcej