Aktualności

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-05-31

Została podjęta decyzja o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów...

Więcej

Informacja dla beneficjentów RPO 2020

  • 2016-06-29

Informujemy o mechanizmie sygnalizacyjnym umożliwiającym zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu RPO 2020 ...

Więcej

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu nr LRPO/3.1/2/2014

  • 2015-06-01

W dniu 26 maja 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego zatwierdził – w formie Uchwały - listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów, które pozytywnie przeszły ocenę w ramach konkursu zamkniętego nr LRPO/3.1/2/2014.

Więcej

Zwiększenie alokacji w konkursie nr LRPO/3.2/1/2012

  • 2014-09-24

Informujemy, że w dniu 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie nr LRPO/3.2/1/2012 do 68.652.191,86 PLN.

Więcej

Dofinansowanie projektów w ramach konkursu LRPO/3.1/1/2014

  • 2014-06-11

W dniu 10 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach konkursu LRPO/3.1/1/2014, Działanie 3.1 "Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego” Priorytet III. "Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego" Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Więcej

Lista rankingowa wniosków w ramach konkursu LRPO/3.1/1/2014

  • 2014-06-11

W dniu 10 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej podstawowej wniosków poddanych ocenie w ramach konkursu nr LRPO/3.1/1/2014, Działania 3.1 „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego” Priorytet III. „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego” Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Więcej

Lista rankingowa wniosków po zakończonej ocenie zgodnej z kryteriami specyficznymi punktowymi w ramach Konkursu Nr LRPO/3.1/1/2014

  • 2014-04-14

Informujemy, że zakończyła się ocena specyficzna punktowa w ramach Konkursu Nr LRPO/3.2/1/2014 Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego.

Więcej

Informacja o zwiększeniu alokacji w konkursie nr LRPO/3.2/1/2012

  • 2014-04-08

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu alokacji w konkursie nr LRPO/3.2/1/2012.

Więcej

Informacja dotycząca konkursu LRPO/3.2/1/2012

  • 2014-03-19

Informujemy, że w związku z zakończeniem oceny projektów, które uzyskały pozytywny wynik na procedurze odwoławczej, w dniu 18 marca 2014 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę zmieniającą w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej podstawowej wniosków poddanych ocenie w ramach konkursu nr LRPO/3.2/1/2012, Działania 3.2 „Poprawa jakości powietrza.

Więcej

Ważna informacja dla beneficjentów projektów, które mogą mieć wpływ na środowisko wodne

  • 2014-02-25

Informujemy, że 5 lutego 2014 r. zostały wydane „Zalecenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestorów/beneficjentów oraz właściwych instytucji w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej”.

Więcej