Beta

Ogłoszenia

KONKURS w ramach RPO-L2020 Osi Proiorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 002/84/16

Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

z dnia 21 listopada 2016 r.

 

ZARZĄD WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra

jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
 

OGŁASZA KONKURS

Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura
dla Działania
4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

 

w ramach kategorii interwencji:

20 - Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji)

22 - Oczyszczanie ścieków

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się

  w dniu 21 grudnia 2016 r. i zakończy się w dniu 31 stycznia 2017 r.

 

Konkurs dotyczy:

 I typu projektów obejmującego Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK).

 

W ramach typu I będzie można pozyskać dofinansowanie m.in. na wyposażenie aglomeracji w:

 • odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych,
 • budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni,
 • infrastrukturę wodociągową (budowa i modernizacja sieci wodociągowych, w tym systemów zaopatrzenia w wodę, ujęć i stacji uzdatniania wody),
 • wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

 

 

Do składania wniosków w ramach konkursu w terminie od dnia 21 grudnia 2016 r. do dnia
31 stycznia 2017 r. uprawnieni są następujący Wnioskodawcy:

 

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST,,
 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa).

 

O środki mogą ubiegać się jednostki tworzące związki ZIT, na warunkach obowiązujących dla wszystkich wymienionych w Działaniu typów beneficjentów wnioskodawców.

 

Projekty mogą być realizowane na zasadzie partnerstwa z udziałem Partnerów, będących podmiotami uprawnionymi do aplikowania w ramach konkursu.

 

 

Do wsparcia kwalifikują się wyłącznie te projekty, które nie zostały fizycznie (rzeczowo) ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu, niezależnie od tego czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane przez Wnioskodawcę.

 

Wspierane będą działania wynikające z regionalnych i/lub lokalnych strategii rozwoju.

 

Podstawowe warunki kwalifikowania inwestycji

Zadania będą realizowane zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, w tym również w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z uwzględnieniem postanowień Traktatu Akcesyjnego.

Realizowane będą projekty przyczyniające się bezpośrednio do zapewnienia zgodności
z wymogami Dyrektywy ściekowej uwzględnione w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty zlokalizowane w aglomeracjach ujętych w Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015 (IV AKPOŚK)
i Masterplanie dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych określającym listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach, a także projekty zlokalizowane w aglomeracjach, które zgłoszone zostaną do V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (V AKPOŚK)[1]. Weryfikacja zgłoszeń do V AKPOŚK dokonywana będzie w oparciu o ankietę aktualizacyjną do KPOŚK przekazywana do UM WL (stanowiącą załącznik do wniosku o dofinansowanie). 

Warunkiem finansowania projektów dotyczących ścieków komunalnych w danej gminie będzie weryfikacja obszarów i granic aglomeracji zgodnie z nowelizowaną ustawą Prawo wodne. Dodatkowo muszą one obniżać eutrofizację Morza Bałtyckiego.

W ramach konkursu nie przewiduje się stosowania dużych projektów[2]

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych
na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa wynosi

 

 

86 000 000,00 PLN[3]

w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu (8 600 000,00 PLN).
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu (w przypadku projektów niegenerujących dochodu).
 • W przypadku projektów generujących dochód należy zastosować stawkę zryczałtowaną
  w wysokości 25% (zgodnie z zał. nr 5 do rozporządzenia ogólnego UE 1303/2013).
 • W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie
  z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

Wkład własny Beneficjenta wynosi min. 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

 

 

IP RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów Regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności wydatków. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej               w Zielonej Górze:

 

 • Wydział Funduszy Europejskich, 65-602 Zielona Góra, ul. Miodowa 11 (pokoje nr 104, 106, 108 i 112), tel. 68 41 96 900

adres e-mail: wfe@wfosigw.zgora.pl

 

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej
w jednym egzemplarzu w terminie, formie oraz miejscu określonym szczegółowo w niniejszym Ogłoszeniu oraz Regulaminie ww. konkursu.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony
na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na stronie www.wfosigw.zgora.pl

 

Formularz wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy funduszu, tj. od 7:30 do 15:30 w Sekretariacie:

 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

ul. Miodowa 11,

65-602 Zielona Góra

 

Wniosek w formie papierowej może być dostarczony do IP RPO-L2020:

 • listem poleconym,
 • przesyłką kurierską,
 • osobiście.

Datą wpływu wniosku o dofinansowanie realizacji projektu jest dzień dostarczenia go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze lub w przypadku dostarczenia wniosku pocztą – ważna jest data nadania w polskiej placówce pocztowej.

 

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu, dostępnym na stronie internetowej www.wfosigw.zgora.pl, www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

[1] Do V AKPOŚK powinny zostać zgłoszone wszystkie aglomeracje, niezależnie od faktu ich uwzględnienia w IV AKPOŚK.

[2] Zgodnie z art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013 są to projekty o całkowitym koszcie kwalifikowalnym przekraczającym 50 mln euro.

[3] Powyższa kwota może ulec zmianie, zgodnie z alokacją na Działanie określoną na podstawie algorytmu, na podstawie którego wyliczane są środki możliwe do zakontraktowania.

 

Darmowy licznik odwiedzin