Beta

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6900, e-mail: sekretariat @wfosigw.zgora.pl.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6909, e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i spraw związanych m. in. z:

- oceną wniosków dotyczących przyznania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,

- realizacją umów dofinansowanych zadań,

- realizacją spraw związanych z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego, w szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przetwarzanie ma miejsce gdy:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

- przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

5. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych oraz organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi m.in. przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217) oraz zgodnie z obowiązującym
w WFOŚiGW w Zielonej Górze jednolitym rzeczowym wykazem akt.

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

9. Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiadają prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ustawowych zadań Administratora.

11. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

12. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa