Beta

Pliki dla Państwowych Jednostek Budżetowych

Wnioski części A - wspólne dla wszystkich rodzajów zadań.
Wnioski części B - ekologiczno-techniczne, odpowiednie dla danej dziedziny - komponentu ochrony środowiska, którego dotyczy zadanie.
wyk_dok_pjb_07.08.2014.pdf wykaz załączników do wszystkich komponentów »
harmonogram_pjb.xls wzór 3 - harmonogram rzeczowo-finansowy »

wz4_vat.doc wzór 4 - oświadczenie o kwalifikowalności VAT »

wz5_pom_publ.doc wzór 5 - oświadczenie o pomocy publicznej »

wz6_inna_deminimis.doc wzór 6 - form. informacji przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie »
karta_ef.ekol_gw.doc gospodarka wodna »

karta_ef.ekol_nz.doc zagrożenia środowiska »

karta_ef.ekol_op_mn_ee_25_07_2016_0.doc ochrona przyrody, monitoring środowiska, edukacja ekologiczna »

2_karta_ef.ekol_ochrona_atmosfery.docochrona atmosfery »
a.1_-wniosek_o_uruchomienie_srodkow_z_rezerwy_celowej.docxWniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej. »

a.2_-_wniosek_o_korekte_decyzji_mf_mffipr_o_uruchomienie_srodkow_z_rc.docxWniosek o korektę decyzji Min. Finansów/Min. Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o uruchomienie środków z rezerwy celowej. »
rozl_wydatkow_pjb_2015.xls częściowe/końcowe rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadania »

sprawozd_real_zad_pjb.doc częściowe/końcowe sprawozdanie z realizacji zadania »
b.2_uzasadnienie_wniosku_o_zapewnienie_finansowania.xlsuzasadnienie wniosku o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej »

b.3_wniosek_o_zapewnienie_finansowania_08_07_20.docxwniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej »

b.1_wniosek_o_korekte_decyzji.docxwniosek o korektę decyzji Ministra Finansów finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej »