Beta

Cele edukacji ekologicznej

Podstawowe cele szeroko rozumianej  edukacji ekologicznej to:

  1. Kształtowanie postaw proekologicznych wszystkich grup społecznych, wiekowych i zawodowych.
  2. Polepszenie dostępu do informacji o stanie środowiska.
  3. Zwiększenie akceptacji społecznej dla realizacji niezbędnych inwestycji.
  4. Wdrażanie programów służących ochronie środowiska.

Wynikają one ze "Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku", w tym z Działania 4C Strategii, które definiuje współpracę  Funduszy w tym zakresie.

Cele te są możliwe do osiągnięcia przy realizacji wszystkich przedsięwzięć w każdym komponencie środowiskowym, zarówno definiowanych wprost jako zadania z dziedziny edukacji ekologicznej jak i zadania z zakresu ochrony wód, gospodarki wodnej, racjonalnego gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony atmosfery, ochrony różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, monitoringu środowiska.

Znajduje to potwierdzenie w §.6  p.3 Ogólnych zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze: „Wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych kierowanych do społeczeństwa, celem rozwijania właściwych postaw prośrodowiskowych, w tym informowania o korzyściach ze stosowania rozwiązań proekologicznych, na które pozyskał środki pomocowe Funduszu”.

Z powyższego zapisu wynika jednoznacznie obowiązek prowadzenia takich działań w trakcie realizacji każdego zadania, które uzyskało dofinansowanie z Funduszu. Dlatego zgłoszenie zadania do dofinansowania środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w formie dotacji, przekazania środków czy pożyczki, wymaga od Wnioskodawcy także zaplanowania działań informacyjno-promocyjnych, dzięki którym będzie można osiągnąć oczekiwany efekt edukacyjny. Jest to istotne, ponieważ rozliczenie zadania obejmuje przekazanie do Funduszu informacji sprawozdawczych o działaniach podjętych przez Beneficjenta naszych środków także w zakresie edukacyjnym.

Z doświadczenia wiemy, że do takich działań zaliczyć można: prezentacje na stronach internetowych Beneficjenta charakteryzujące obszar tematyczny z informacjami o realizacji zadania wraz ze źródłem jego dofinansowania, tematyczne publikacje w biuletynach lokalnych lub spotkania z mieszkańcami, informacje wywieszane na tablicach ogłoszeń w siedzibach samorządów i lokalach użyteczności publicznej, wywiady i informacje w mediach lokalnych, informacje tematyczne w trakcie otwartych spotkań, na sesjach samorządów czy wreszcie  prowadzenie zajęć edukacyjnych o profilowanej tematyce w szkołach i placówkach oświatowo-kulturalnych, centrach informacji publicznej, wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Przytoczone przykłady działań informacyjno-promocyjnych nie zamykają, oczywiście, listy możliwych przedsięwzięć, służących rozwijaniu właściwych postaw prośrodowiskowych dzięki informowaniu  o korzyściach ze stosowania rozwiązań proekologicznych, na które Beneficjent pozyskał środki pomocowe Funduszu.  Jednak te, wymienione wyżej, najczęściej nie pociągają za sobą dodatkowych wydatków finansowych, a ich skuteczność może okazać się znacząca. Dlatego podejmowanie ich zalecamy naszym Beneficjentom.


Kontakt:
ekspert - Jolanta Sadowska - Kozak
tel. 684196933
jsadowska@wfosigw.zgora.pl