Beta

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (w skrócie WFOŚiGW w Zielonej Górze) telefon: 68 419 69 00, e-mail: sekretariat@wfosigw.zgora.pl, adres korespondencyjny: ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wfosigw.zgora.pl/

Data aktualizacji: 26.03.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji oraz napisów rozszerzonych (dla niesłyszących).
  • Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Wersję kontrastową,
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • Wyróżnienie odnośników.

Strona nie posiada widocznego fokusa.

Data sporządzenia: 26.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (narzędzie dostępne pod adresem internetowym http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 86,27%.

W celu wyeliminowania wymienionych niezgodności podjęte zostaną działania naprawcze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Agnieszka Sobiak – inspektor ds. informacyjno – promocyjnych WFOŚiGW w Zielonej Górze, email: asobiak@wfosgw.zgora.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 419 69 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia
z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz wskazanie sposobu kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) lub głosowy (pracownicy Biura Podawczego Funduszu, mieszczącego się na parterze budynku).

Podjęte zostaną działania naprawcze w celu zapewnienia obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego oraz zapewnienie na stronie internetowej WFOŚiGW w Zielonej Górze tłumaczenia na polski język migowy (PJM) komunikatu o ofercie WFOŚiGW w Zielonej Górze i danych kontaktowych.

Dostępność architektoniczna budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze:

Biuro WFOŚiGW w Zielonej Górze mieści się na ul. Miodowej 11, 65-602 w Zielonej Górze. Lokalizacja umożliwia dogodny dojazd środkami transportu prywatnego jak i publicznego.

Dostępność wejścia:

Główne wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy WFOŚiGW w Zielonej Górze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Biura WFOŚiGW w Zielonej Górze mieszczą się na piętrach: 0 -2. Na poziomie 0 (parterze) wydzielony jest pokój dla osób ze szczególnymi potrzebami – w tym: starszych, osób z niepełnosprawnością lub innych osób mających trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji.

Dostępność parkingu:

Przed budynkiem, od frontu wejścia głównego znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak utrudnień dla wjazdu wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku i do w/w pokoju na parterze. Teren wokół budynku jest utwardzony i nie sprawia trudności w poruszaniu się osób ze szczególnymi potrzebami, w tym: starszych, osób z niepełnosprawnością lub innych osób mających trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji.

 Dostępność budynku:

Na parterze budynku, po lewej stronie holu głównego znajduje się Biuro Podawcze, obsługiwane przez pracowników, którzy udzielają pomocy przy załatwianiu spraw. Do budynku można wejść
z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki organizacyjnej WFOŚiGW w Zielonej Górze, zlokalizowanej na wyższej kondygnacji, istnieje możliwość zejścia pracownika i uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację lub poprowadzenia konsultacji w wydzielonym pokoju na parterze. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do pracownika Biura Podawczego na parterze w holu głównym.

 

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

wniosek_-_dostepnosc_cyfrowa.docxWNIOSEK - dostępność cyfrowa »

wniosek_dostepnosc_architektoniczna_i_informacyjno_-_komunikacyjna.docxWNIOSEK - dostepność architektoniczna i informacyjno - komunikacyjna »