Beta

Finansowanie ochrony środowiska

Fundusze w systemie finansowania

 
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w znaczącym stopniu realizowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz 16 niezależnych funduszy wojewódzkich. Wspólnie, w oparciu o ustawę Prawo Ochrony Środowiska, tworzą one spójny system funkcjonujący już od blisko 20 lat. Fundusze prowadzą działania mające na celu poprawę warunków życia obywateli poprzez finansowe wspieranie ekologicznych przedsięwzięć, podejmowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Realizowane jest to zgodnie z kierunkami polityki ekologicznej państwa i celami środowiskowymi, w szczególności tymi, które umożliwiają realizację zobowiązań międzynarodowych.

W ostatnich latach działania skupiają się przede wszystkim na maksymalnym wykorzystaniu środków unijnych przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Jest to możliwe, gdyż Fundusze obsługują zadania środowiskowe w programach unijnych. Łącznie ze środkami własnymi, umożliwia to realizację większości znaczących inwestycji środowiskowych na terenie całego kraju.
Największy program pomocowy dedykowany środowisku - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko obsługiwany jest zarówno przez NFOŚiGW jak i fundusze wojewódzkie. Dodatkowo trzy wojewódzkie fundusze (Olsztyn, Poznań i Zielona Góra) są instytucjami wdrażającymi priorytety środowiskowe w Regionalnych Programach Operacyjnych. NFOŚiGW jako wiodący element systemu zarządza także innymi środkami zagranicznymi kierowanymi na ochronę środowiska w Polsce.

Działania NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich są wzajemnie komplementarne. Inwestycje o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym, jak i wybrane specyficzne zadania, finansowane są przez NFOŚiGW. Natomiast te, o znaczeniu regionalnym finansowo wspierają fundusze wojewódzkie. Sposoby udzielania pomocy są dość zbliżone, chociaż każda z instytucji ma własne zasady i procedury.

W zależności od rodzaju i zasięgu oddziaływania realizowanych inwestycji, czy też zadań pozainwestycyjnych, korzystać można z pomocy NFOŚiGW lub też właściwego (ze względu na obszar działania) funduszu wojewódzkiego, oczywiście pod warunkiem zgodności z obowiązującymi listami priorytetów. Pomoc udzielana jest w formie pożyczek lub też form dotacyjnych. Pożyczki udzielane są na warunkach preferencyjnych, a dla niektórych rodzajów zadań oraz wybranych typów beneficjentów istnieje możliwość przyznania środków bezzwrotnych.
Prezentacje Funduszy wraz ze szczegółowymi informacjami, w tym opisy procedur ubiegania się o pomoc, zawarte są na stronach internetowych poszczególnych funduszy.
 
WFOŚIGW w Szczecinie WFOŚIGW w Gdańsku WFOŚIGW w Olsztynie WFOŚIGW w Białystoku WFOŚIGW w Zielonej Górze WFOŚIGW w Poznaniu WFOŚIGW w Toruniu WFOŚIGW w Warszawie WFOŚIGW w Łodzi WFOŚIGW w Lublinie WFOŚIGW w Kielcach WFOŚIGW we Wrocławiu WFOŚIGW w Opolu WFOŚIGW w Katowicach WFOŚIGW w Krakowie WFOŚIGW w Rzeszowie Narodowy Fundusz Ochrony ŚIrodowiska i Gospodarki Wodnej