Beta

Informacje o Funduszu

Działalność Funduszu

Przedmiotem działania WFOŚiGW jest finansowanie, głównie inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z kierunkami polityki ekologicznej państwa i celami środowiskowymi wynikającymi ze strategii zrównoważonego rozwoju województwa lubuskiego. Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu określa statut nadany przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Środki przeznaczane na dofinansowanie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą z: wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar, wpływów wynikających z działalności pożyczkowej Funduszu oraz wpływów z operacji kapitałowych.

Pomoc finansowa udzielana jest w postaci pożyczek oraz form dotacyjnych na zadania realizowane w następujących komponentach środowiska: ochrona wód, zaopatrzenie w wodę, gospodarka wodna, ochrona powietrza, ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami, ochrona przyrody i krajobrazu, monitoring środowiska, nadzwyczajne zagrożenia środowiska oraz edukacja ekologiczna.
Przy wyborze i ocenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej Fundusz uwzględnia  „Listę przedsięwzięć priorytetowych” i  kieruje się "Kryteriami wyboru przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Funduszu", natomiast pomoc finansowa udzielana jest w oparciu o "Ogólne zasady dla ubiegających się o pomoc finansową ze środków Funduszu", "Zasady udzielania i umarzania pożyczek" oraz „Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji” - dokumenty uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu.

Organami Funduszu są Rada Nadzorcza i Zarząd. Obsługę organów Funduszu zapewnia Biuro Funduszu. Realizacja zadań statutowych WFOŚiGW odbywa się zgodnie z uchwalanym na każdy rok planem pracy.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie w finansowaniu ochrony środowiska Funduszowi zostały przydzielone zadania związane z obsługą na terenie województwa lubuskiego środków unijnych przeznaczonych na ten obszar. Dla perspektywy finansowej 2007-2013 zadania Funduszu obejmują udział w dwóch programach:

 • Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w roli Instytucji Wdrażającej (pośredniczącej II stopnia) w zakresie dwóch priorytetów: I - Gospodarka wodno-ściekowa oraz II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi,
 • Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym w roli Instytucji Pośredniczącej w Priorytecie III - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.

Również w ramach perspektywy 2014-2020 Fundusz zaangażowany jest w obsługę środków unijnych.

16 listopada 2015 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Porozumienie w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Zadaniem Funduszu będzie przygotowania i prowadzenie warsztatów dla wnioskodawców, wsparcie przy tworzeniu wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów.

Natomiast na mocy Porozumienia z dnia 1 marca 2016 r. Funduszowi powierzone zostały zadania związane z wdrażaniem Działania 4.2 Gospodarka odpadami oraz 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach osi priorytetowej 4 Środowisko i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z alokacją wynoszącą odpowiednio:

autor: Izabela Kuchta

 

Status Prawny Funduszu

Podstawą działania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określona jest Ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska uwzględniającą zmiany wynikające z Ustawy z dn. 20.11.2009r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej są samorządowymi osobami prawnymi w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Celem działania wojewódzkich funduszy jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie:

 1. opracowywanie planów służących gospodarowaniu wodami, planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy oraz tworzenie i utrzymywanie katastru wodnego;
 2. przedsięwzięcia związane z ochroną wód;
 3. wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa oraz gospodarki, a także rozpoznawanie, kształtowanie i ochronę zasobów wodnych kraju;
 4. wspomaganie realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę;
 5. wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;
 6. działania z zakresu zagospodarowania odpadów nielegalnie przemieszczonych, w przypadkach, o których mowa w art. 23-25 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1), oraz wspomaganie realizacji zadań przeciwdziałających nielegalnemu przemieszczaniu odpadów;
 7. koszty gospodarowania odpadami z wypadków, o których mowa w art. 17b ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 8. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami;
  • wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz uczestniczenie w postępowaniach przed sądami,
  • wykonywanie badań i pomiarów związanych z odpadami przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska oraz badań laboratoryjnych w zakresie zawartości metali ciężkich w bateriach lub akumulatorach przez Inspekcję Handlową,
  • finansowanie w całości lub w części wpisów w sprawach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przed sądami administracyjnymi
 9. przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi;
  • przedsięwzięcia związane z niepolegającą na samooczyszczaniu remediacją historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, jeżeli obowiązanym do przeprowadzenia remediacji jest regionalny dyrektor ochrony środowiska lub władająca powierzchnią ziemi jednostka samorządu terytorialnego;
 10. badania i upowszechnianie ich wyników oraz postęp techniczny w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 11. rozwój przemysłu produkcji środków technicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej;
 12. rozwój sieci stacji pomiarowych, laboratoriów i ośrodków przetwarzania informacji, służących badaniu stanu środowiska;
 13. system kontroli wnoszenia przewidzianych ustawą opłat za korzystanie ze środowiska, w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat;
 14. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;
 15. wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;
 16. działania polegające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz szkód górniczych, a także ich skutków;
 17. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
 18. przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska;
 19. zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków, w przypadku gdy nie można ustalić podmiotu za nie odpowiedzialnego;
 20. przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;
 21. wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;
 22. wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;
 23. wspomaganie ekologicznych form transportu;
 24. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 25. działania związane z utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 26. opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego;
 27. przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt;
 28. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;
 29. zadania związane ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach i likwidacja tych szkód, spowodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne;
 30. profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;
 31. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;
 32. przygotowywanie i obsługę konferencji krajowych i międzynarodowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 33. działania z zakresu gromadzenia i rozpowszechniania informacji o najlepszych dostępnych technikach oraz działania związane z rejestracją i analizą wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego i wydanych pozwoleń zintegrowanych, o których mowa w art. 206 i 212 Ustawy;
 34. opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności dotyczących ograniczania emisji i zużycia wody, a także efektywnego wykorzystywania paliw;
 35. wydatki na nabywanie, utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 36. wojewódzkie programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza, programy ochrony przed hałasem, programy ochrony i rozwoju zasobów wodnych, plany gospodarki odpadami, plany gospodarowania wodami, krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych oraz plany działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ust. 1 Ustawy, a także wspomaganie realizacji tych programów i planów;
 37. współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
 38. przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi;
 39. współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej;
 40. współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późń. zm.);
 41. przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu (EMAS);
 42. inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnie z polityki ochrony środowiska.

Ustawa określa również podstawowe ramy organizacyjne wojewódzkich funduszy oraz zasady gospodarki finansowej. Środki finansowe, którymi dysponują wojewódzkie fundusze, są środkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, w związku z czym przyznawanie pomocy finansowej musi odbywać się z uwzględnieniem zasad zawartych w tej ustawie.

Podstawowymi obowiązującymi aktami prawnymi są:

 • Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 r. poz. 1232 ze zm.),
 • Ustawa  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 r. poz. 145, ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. (Dz.U. 2013 r. poz. 627 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 r. poz. 885 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U.  Nr 226,  poz. 1479),
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2013 r. poz. 330 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012 r. poz. 749 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014 r. poz. 1649 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz. 404, ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r. poz. 782 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej  (Dz.U. Nr 10 poz. 68),
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 168).

 

Tryb działania organów Funduszu

Tryb działania organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2017 r.

tryb.pdfRozporządzenie »

Strategia działania Funduszu na lata 2021-2024

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na lata 2021-2024 została opracowana w oparciu o „Wspólną strategię Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na lata 2021-2024”.

Celem generalnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku oraz działania na rzecz transformacji do gospodarki zeroemisyjnej przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

Misja Funduszu to:

„Skutecznie wspieramy działania  na rzecz środowiska i transformacji do gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju”.

Za szczególnie istotne zadanie w omawianym okresie uznać należy dążenie
do pełnego wykorzystania dostępnych dla Polski środków europejskich na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. W tym zakresie WFOŚiGW w Zielonej Górze (zwany dalej Funduszem) realizował będzie zamknięcie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z jednej strony, a z drugiej nowe zadania perspektywy finansowej UE. Fundusz deklaruje pełną współpracę z Instytucjami: Pośredniczącą i Zarządzającą przy tworzeniu spójnego i sprawnego systemu wdrażania projektów, związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w nowym okresie programowania UE na lata 2021-2027. Istotnym elementem działania Funduszu będzie także realizacja „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (Projekt Doradztwa Energetycznego). Projekt ten przyczynia się do realizacji celów klimatyczno-energetycznych określonych
w „Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030”.

Realizacja planowanych zadań pociąga za sobą dążenie do efektywnego wykorzystania dostępnych środków, doskonalenia obsługi beneficjentów oraz doskonalenia współpracy w systemie finansowania ochrony środowiska.

W oparciu o misję i tak sformułowany cel generalny oraz na podstawie zidentyfikowanych potrzeb środowiskowych w województwie lubuskim Fundusz przyjął
do realizacji 5 głównych priorytetów, które odpowiadają zapisom Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2021-2024 (Wspólna Strategia).

 

Zidentyfikowano następujące główne priorytety (cele) środowiskowe:

Cel 1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi;

Cel 2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi;

Cel 3. Ochrona atmosfery oraz ochrona przed hałasem;

Cel 4. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów;

Cel 5. Inne działania ochrony środowiska.

 

strategia_dzialania_funduszu_na_lata_2021-2024.pdfStrategia działania Funduszu na lata 2021-2024 »

wfosigw_logo.jpgLogo WFOSiGW w formacie JPG »

wniosek_o_wyrazenie_zgody_na_wykorzystanie_logotypu.pdfWniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie logotypu WFOSiGW »

zasady_uzywania_i_wykorzystywania_logotypy_wfosigw.pdfZasady używania i wykorzystywania logotypu WFOSiGW »

ksiega_znaku.pdfKsiega Znaku »

Dane osobowe

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6900, e-mail: sekretariat @wfosigw.zgora.pl.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, tel.: 68 419 6909, e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań i spraw związanych m. in. z:

- oceną wniosków dotyczących przyznania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska,

- realizacją umów dofinansowanych zadań,

- realizacją spraw związanych z bieżącą działalnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego, w szczególności na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Przetwarzanie ma miejsce gdy:

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

- przetwarzanie jest niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

5. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych oraz organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi m.in. przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217) oraz zgodnie z obowiązującym
w WFOŚiGW w Zielonej Górze jednolitym rzeczowym wykazem akt.

8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.

9. Osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiadają prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ustawowych zadań Administratora.

11. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

12. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

 1. Dane kontaktowe:

 

Administrator Danych Osobowych

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra

tel.: 68 419 6900

e-mail: sekretariat @wfosigw.zgora.pl

 

Inspektor Ochrony Danych

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra

e-mail: iod@wfosigw.zgora.pl

tel.: 68 419 6900

Strategia działania Funduszu na lata 2017-2020

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na lata 2017-2020 została opracowana w oparciu o „Wspólną strategię Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017 – 2020”.

Celem generalnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku przy pełnym oraz zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na ochronę środowiska
i gospodarkę wodną.

Misja Funduszu to:

„Skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju”.

Za szczególnie istotne zadanie w omawianym okresie uznać należy dążenie do pełnego wykorzystania dostępnych dla Polski środków europejskich na ochronę środowiska i gospodarkę wodną. W tym zakresie WFOŚiGW w Zielonej Górze (zwany dalej Funduszem) realizować będzie działania wynikające z powierzenia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, współpracy z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Istotnym elementem działania Funduszu będzie także realizacja „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, który realizowany jest przez NFOŚiGW we współpracy z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska
i gospodarki wodnej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Realizacja planowanych zadań pociąga za sobą dążenie do efektywnego wykorzystania dostępnych środków, doskonalenia obsługi beneficjentów oraz doskonalenia współpracy
w systemie finansowania ochrony środowiska.

W oparciu o misję i tak sformułowany cel generalny oraz na podstawie zidentyfikowanych potrzeb środowiskowych w województwie lubuskim Fundusz przyjął do realizacji 5 głównych priorytetów, które odpowiadają zapisom Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2017-2020 (Wspólna Strategia).

Zidentyfikowano następujące główne priorytety środowiskowe:

 • Cel 1. Adaptacja do zmian klimatu i gospodarka wodna
 • Cel 2. Ochrona powietrza
 • Cel 3. Ochrona wód
 • Cel 4. Gospodarka o obiegu zamkniętym w tym gospodarka odpadami
 • Cel 5. Różnorodność biologiczna

Skuteczność realizacji misji zależy od sprawności samego Funduszu. Aby to osiągnąć,
we wszystkich ważnych aspektach, przyjęto działania w ramach czterech obszarów tożsamych
z perspektywami Wspólnej Strategii:

 1. finanse,
 2. beneficjenci,
 3. procesy wewnętrzne,
 4. innowacje, wyzwania, rozwój.

Działania Funduszu w ich obrębie sprowadzają się do realizacji zadań określonych we Wspólnej Strategii, rozwiązań przyjętych przy wdrażaniu środków unijnych w perspektywie 2014-2020 oraz doświadczeń wynikających z realizacji „Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Aktualizacja”.

strategia_2017-2020.pdf Strategia działania Funduszu na lata 2017-2020 »

Strategia działania Funduszu na lata 2013-2016

Strategia działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 (Strategia) obejmuje - zgodnie z wymogiem ustawowym - czteroletni okres 2013-2016. Celem generalnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (Fundusz) jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku, natomiast misja Funduszu brzmi "Skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska".
W oparciu o misję i tak sformułowany cel generalny oraz na podstawie zidentyfikowanych potrzeb środowiskowych w województwie lubuskim Fundusz przyjął do realizacji cztery główne priorytety, które odpowiadają zapisom Wspólnej Strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 r. (Wspólna Strategia). Zidentyfikowane cztery główne priorytety środowiskowe i zawarte w nich działania to:

 • Priorytet I Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:
  • przedsięwzięcia związane z ochroną wód,
  • wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.
 • Priorytet II Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi:
  • przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami,
  • przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi.
 • Priorytet III Ochrona atmosfery:
  • przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza,
  • wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
 • Priorytet IV Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów:
  • opracowywanie planów ochrony dla obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz prowadzenie monitoringu przyrodniczego,
  • przedsięwzięcia związane z ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt.

Skuteczność realizacji misji zależy od sprawności samego Funduszu. Aby to osiągnąć we wszystkich ważnych aspektach przyjęto działania w ramach czterech obszarów tożsamych z perspektywami Wspólnej Strategii:

 • finanse,
 • beneficjenci,
 • procesy wewnętrzne,
 • innowacje, wyzwania, rozwój.

Działania Funduszu w ich obrębie sprowadzają się do realizacji zadań przypisanych Funduszowi we Wspólnej Strategii. Ponieważ w 2014 roku w Unii Europejskiej (UE) rozpocznie się nowy, siedmioletni okres programowania, zajdzie potrzeba dokonania aktualizacji Strategii, która uwzględni zmiany wynikające z nowych rozwiązań dla perspektywy UE na lata 2014-2020.

strategia_2013-2016_wfosigw_zgora.pdf Strategia działania Funduszu na lata 2013-2016 »

strategia_2013-2016_aktualizacja_2015.pdfStrategia działania Funduszu na lata 2013-2016 - aktualizacja 2015 »

ksiega_znaku.pdfKsięga znaku »