Beta

System Zarządzania Jakością

W WFOŚiGW w Zielonej Górze od lutego 2002 r. funkcjonuje system zarządzania jakością Fundusz uzyskał certyfikat niemieckiej jednostki certyfikującej RWTÜV Essen (Reńsko-Westfalskiego Stowarzyszenia Nadzoru Technicznego w Essen). W dniach 20.01-21.01 2014 roku
w wyniku pozytywnego auditu recertyfikacyjnego uzyskaliśmy przedłużenie ważności certyfikatu na kolejne 3 lata.
Od listopada 2010 roku system jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009.

Posiadany certyfikat obowiązuje w zakresie:

 • finansowego wspierania przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • realizacji powierzonych zadań w procesie zarządzania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Uzyskanie certyfikatu stanowi potwierdzenie, iż zarządzanie powierzonymi Funduszowi środkami odbywa się pod stałym nadzorem, wg ściśle określonych procedur, zapewniających skuteczne spełnianie ustalonych wymagań jakościowych.
Realizację celów dotyczących jakości, w tym uzyskanie zadowolenia naszych klientów, umożliwia Polityka Jakości stosowana w Funduszu.

 

Załączniki:

cert_p.jpg Załącznik - certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2009 »

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zobowiązuje się do prowadzenia polityki jakości odpowiedniej do realizacji misji i celów działalności Funduszu.

Celem generalnym Funduszu jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Misja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze została ogólnie zdefiniowana jako skuteczne wspieranie działań na rzecz środowiska.

Osiągnięcie celów Fundusz realizuje poprzez: 

 • dążenie do stabilnego, stałego zapewniania środków na realizację celów środowiskowych,
 • dbanie o skuteczne i możliwie efektywne wykorzystywanie powierzonych środków publicznych oraz umożliwienie podmiotom maksymalnej absorpcji bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej,
 • wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych jaki i pozafinansowych inicjatyw środowiskowych,
 • wspieranie działań służących kreowaniu postaw ekologicznych, poszanowania wartości środowiska naturalnego, stosownie do konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju.


Polityka jakości polega na:

 • przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych i innych regulacji we wszystkich obszarach działania, 
 • rozumieniu „jakości” jako zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyrobu,
 • tworzeniu ram do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących jakości, 
 • uwzględnianiu w procesie ustanawiania zasad funkcjonującego systemu zarządzania jakością oraz planowania działalności Funduszu, określonych i przewidywanych wymagań klienta oraz jednostek, z którymi Fundusz współpracuje w realizacji zadań,
 • ciągłym doskonaleniu skuteczności funkcjonującego systemu zarządzania jakością, zapewnieniu udziału pracowników w tym procesie oraz ugruntowaniu przekonania o tym, iż jakość tworzy się na każdym stanowisku pracy, zapewnieniu kompetentnego personelu, dostępności szkoleń, właściwej organizacji pracy i sprawnej komunikacji, warunkujących właściwą jakość pracy i skuteczną współpracę z klientami,
 • zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury i środowiska pracy, niezbędnych do sprawnej realizacji zadań,
 • systematycznym monitorowaniu zadowolenia klienta, prawidłowości przebiegu procesów i zgodności wyrobów z określonymi wymaganiami, w celu zapewnienia spełnienia wymagań klienta, szerokim rozpowszechnianiu wśród potencjalnych klientów wiedzy o kryteriach i zasadach dofinansowywania zadań związanych z ochroną środowiska ze środków Funduszu oraz ze środków UE, w ramach programów, w których obsłudze Fundusz uczestniczy, udzielaniu pomocy wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie z funduszy unijnych - na etapie określania zakresu zadań, przygotowania instytucjonalnego oraz wyboru właściwego programu operacyjnego i źródła finansowania.

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjmuje pełną odpowiedzialność za realizację przedstawionej wyżej polityki jakości. Zapewnia, iż polityka jakości została zakomunikowana wszystkim pracownikom, którzy w efekcie dobrze ją rozumieją i stosują przy wykonywaniu przypisanych zadań. Polityka jakości będzie regularnie przeglądana pod katem jej przydatności do realizacji ustanowionych celów. Jej stosowanie umożliwi uzyskanie zadowolenia klientów ze sprawności i przejrzystości procesu realizacji usługi oraz utrzymanie pełnej wiarygodności w zakresie dostosowania systemu zarządzania jakością do standardów światowych.