Beta

Informacje o programie

Informacje o programie LRPO 2007-2013

Regionalne Programy Operacyjne funkcjonujące odrębnie w poszczególnych województwach, w całości współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet wszystkich 16 RPO wyniesie ok. 16 mld euro (uwzględniając tylko środki z EFRR). W ramach RPO o unijne pieniądze można się starać na wiele typów inwestycji z zakresu edukacji, ochrony zdrowia, infrastruktury drogowej i ochrony środowiska, społeczeństwa informacyjnego, kultury, turystyki, sportu, a także przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw.
Jednym z 16 Programów Regionalnych jest Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 z budżetem 439 mln euro.

LRPO 2007-2013 obejmuje 5 priorytetów:

 • Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu
 • Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego
 • Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego
 • Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej
 • Priorytet V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej

WFOŚiGW w Zielonej Górze na mocy porozumienia podpisanego w dniu 13 grudnia 2007r. z Zarządem Województwa Lubuskiego jest Jednostką Pośredniczącą II stopnia dla Priorytrtu III. - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego.


do pobrania ze strony LRPO:
Uszczegółowienie LRPO na lata 2007-2013 (aktualne i archiwalne) - zobacz

Zadania WFOŚiGW

Do głównych zadań Funduszu związanych z wdrażaniem Lubuskiego Regionalnego Programu operacyjnego należy:

 • przygotowanie i ocena projektów,
 • kontrola projektów wybranych do dofinansowania na różnych etapach realizacyjnych,
 • kontrola zamówień publicznych dla zadań objętych projektem, do których stosuje się przepisy dotyczące zamówień publicznych
 • kontrola zawierania umów dla zadań objętych projektem, do których nie stosuje się przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • monitorowanie i sprawozdawczość w tym ocena wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów,
 • finansowe rozliczenia projektów,
 • partycypowanie w działaniach informacyjnych i promujących.

Szczegółowa specyfikacja zadań Funduszu określona jest w Porozumieniu wraz z Aneksami dp pobrania.


pobierz załączniki:

poroz_13.12.2007.pdf Treść porozumienia »

aneks_nr_1_porozum_13.12.2007.pdf Aneks nr 1 »

aneks_nr_2_porozum_13.12.2007.pdf Aneks nr 2 »

aneks_nr_3_porozum_13.12.2007.pdf Aneks nr 3 »

Dokumenty i wytyczne na stronie LRPO


Dokumenty i wytyczne na stronie LRPO - zobacz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Lubuskiego Reginalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.