Beta

Sprawozdanie dot. Nadwyżki Dochodów Budżetu Gmin i Powiatów za rok 2016 należy złożyć do dnia 16.08.2017r.

2017/08/15

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2017 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2016, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową dochodów gmin i powiatów w 2016 r. przypadających na 1 mieszkańca (na podst. art. 404 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska) odpowiednio:

 

    dla gminy - 14,13 zł,
    dla powiatu - 4,09 zł.

Gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 przekazywanie wpływów z opłat i kar pieniężnych ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, są większe niż 10-krotność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do właściwego wojewódzkiego funduszu.

 

W przypadku wystąpienia nadwyżki dochodów wpłatę należy dokonać w terminie do 16 sierpnia 2017r. na rachunek WFOŚiGW w Zielonej Górze w BGK nr:

74 1130 1222 0030 2042 3620 0001

 

Poniżej załączamy Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. (Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28.06.2017r. poz. 642) w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2016 r.przypadających na jednego mieszkańca oraz do pobrania edytowalne wzory załączników do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p

 

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2017 r. (Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28.06.2017r. poz. 642) >> zobacz