Beta

Wnioski i formularze

Wnioski części A - wspólne dla wszystkich rodzajów zadań.
Wnioski części B - ekologiczno-techniczne, odpowiednie dla danej dziedziny - komponentu ochrony środowiska, którego dotyczy zadanie.
Wnioski części C - charakterystyka finansowa zadania, odpowiednia dla wnioskowanej formy dofinansowania zadania.

 

wniosek_2019a.docxwniosek część A »

instr_nr1_wnioski2012.doc instrukcja numer 1 »

instr_nr2_wnioski2012.doc instrukcja numer 2 »
wniosek_2015c_dotacje.doc wniosek - dotacja »

instr_nr3_wnioski2012.doc instrukcja nr 3 »
wykaz_gmin_07.08.2014.pdf wnioskodawca gmina »

wykaz_powiat_woj_07.08.2014.pdf wnioskodawca - powiat / województwo »

wykaz_jbr_uczelnie_31.07.2014.pdfwnioskodawca - jbr, uczelnie, jedn.nieposiadając e osobowości prawnej »

wykaz_spoldzielnie_11.04.2014.pdf wnioskodawca - spółdzielnia »

wykaz_sph_11.04.2014.pdf wnioskodawca - spółka prawa handlowego »

wykaz_sw_11.04.2014.pdf wnioskodawca - spółka wodna »

wykaz_stowarzysz_11.04.2014.pdf wnioskodawca - stowarzyszenie »

panstwowa_osoba_prawna_06_03_2020.pdfwnioskodawca - państwowa osoba prawna »
instr_potwierdz_kopii.pdf instrukcja potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem »
wz1_wyb_wyk2.doc wzór 1 - oświadczenie o wyborze wykonawców zadania »

wz2_wyb_wyk_300001.doc wzór 2 - oświadczenie o wyborze wykonawców poniżej 30000 euro »

harmonogram_pozyczka.xls wzór 3.1 - harmonogram rzeczowo - finansowy - pożyczki »

harmonogram_dotacja.xls wzór 3.2 - harmonogram rzeczowo - finansowy - dotacje »

6_cz1.xlswzór 6 cz. 1 - informacja o ubieganiu się o pomoc publiczną »

6_cz2.docwzór 6 cz. 2 - informacja o ubieganiu się o pomoc publiczną »

7a.xlswzór 7a - informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc de minimis »

7b.xlswzór 7b - informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc de minimis dla podmiotów działających w ogólnym interesie »

7c.docxwzór 7c - informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie »

wz8_dz_gosp.docwzór 8 - oświadczenie w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej »

wzor_11_oswiadczenie_o_informacji_srodowiskowe.doc wzór 11 - oświadczenie o informacjach środowiskowych »

wzor_12_-_oswiadczenie_o_kosztach_dla_programu_finansowanie_lokalnych_systemow.docWzór 12 – oświadczenie o kosztach dla Programu Finansowanie lokalnych systemów »
karta_ef.ekol_gw.doc gospodarka wodna »

karta_ef.ekol_oa-02.02.2017.doc ochrona atmosfery »

karta_ef.ekol_ocz_sciek.xls oczyszczanie ścieków »

karta_ef.ekol_odpr_sciek.xls odprowadzanie ścieków »

karta_ef.ekol_zw.doc zaopatrzenie w wodę »

karta_ef.ekol_unieszkodliwianie.doc systemowe unieszkodliwianie odpadów »

karta_ef.ekol_zb_selektywna2.doc selektywna zbiórka odpadów i gospodarowanie odpadami »

karta_ef.ekol_skladowiska2.doc budowa, modernizacja, rozbudowa składowiska odpadów »

karta_ef.ekol_rekultywacja2.doc rekultywacja składowiska odpadów i terenów zdegradowanych »

karta_ef.ekol_nz2.doc zagrożenia środowiska »

karta_ef.ekol_op_mn_ee_25_07_2016.doc ochrona przyrody, monitoring środowiska, edukacja ekologiczna »
01_ow_przepust_urz.pdf przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji »

02_ow_liczba_osob.pdf liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków »

03_ow_przyklady_rlm.pdf wskazówki mające na celu ujednolicenie podejścia do sposobu określania wielkości wskaźnika »

04_oa_so2.pdf ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku siarki (SO2) »

05_oa_pyl.pdf ograniczenie lub uniknięcie emisji pyłu »

06_oa_azot.pdf ograniczenie lub uniknięcie emisji tlenków azotu (NOx) »

07_oa_co2.pdf ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2 »

08_op_ekosystem.pdf powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów »

09_op_czerwona.pdf liczba gatunków z czerwonej księgi gatunków zagrożonych, chronionych w wyniku realizacji przedsięwzięć »

10_gw_przeciwpow.pdf liczba ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej »

11_oz_odpady.pdf ograniczenie masy składowanych odpadów »