Beta

Program Moja Woda

Uwaga! Kończy się termin rozliczenia Programu!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że z dniem  31.07.2024 r. upływa termin na składanie kompletnych dokumentów do wypłaty w Programie Priorytetowym pn. "Moja woda".

Przypominamy niektóre, istotne założenia Programu:

 • wysokośc udzielanej dotacji - do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie;
 • wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które umożliwią zatrzymanie wód opadowych (w tym roztopowych) na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie magazynowanej wody tak, by nie było konieczności jej odprowadzania do kanalizacji;
 • jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów;
 • dofinansowanie może być udzielone beneficjentom pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zagospodarowane wody opadowe lub roztopowe, nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji4, w tym
  działalności rolniczej;
 • realizacja przedsięwzięcia nie może zostać zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW;
 • realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały (nowe lub używane) muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;
 • okres trwałości przedsięwzięcia - 3 lata od daty jego zakończenia. W okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem;
 • w ramach Programu dofinansowanie mogą uzyskać przedsięwzięcia, które zostaną zakończone nie później niż do 30.06.2024 r.
 • beneficjent jest zobowiązany złożyć kompletne dokumenty do wypłaty nie później niż do 31.07.2024 r.

 

 

 

KONIEC NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „MOJA WODA”

 

29.02.2024 r. to ostatni dzień na złożenie wniosków w Programie Moja Woda. Wniosek należy przesłać poprzez Portal Beneficjenta oraz dostarczyć podpisany wniosek w postaci papierowej lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wniosek musi być złożony w obu formach.

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie z Programu „Moja Woda”?

Program skierowany jest osób fizycznych, będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Finansowanie z Programu „Moja Woda” obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych roztopowych.

Jakie są warunki przystąpienia do Programu?

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje, które zostały rozpoczęte najwcześniej 1 stycznia 2023 r. Zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku. 

Środki z Programu są przyznawane w formie bezzwrotnej dotacji, która może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6000 złotych w ramach jednego wniosku. 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się w zakładce: https://www.wfosigw.zgora.pl/program-moja-woda

 


 

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza od dnia 03.08.2023 roku nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

 

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze, określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie: https://portal.wfosigw.zgora.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na portalu beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta.
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Zielonej Górze

ul. Miodowa 11,

65-602 Zielona Góra

w godzinach jego pracy tj. 7:30 – 15.30

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

 

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

 

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do WFOŚiGW w wersji papierowej albo na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez stronę internetową: https://www.wfosigw.zgora.pl

 

DOKUMENTACJA W PROGRAMIE MOJA WODA – III NABÓR 2023:

1._program_moja_woda.pdf1. Program Moja Woda »

2._regulamin_moja_woda.pdf2. Regulamin Moja Woda »

3._wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_wydatkow_w_ramach_programu_priorytetowego_moja_woda.pdf3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków »

4._wniosek_o_wyplate_srodkow.pdf4. Wniosek o wypłatę środków »

5._protokol_odbioru.pdf5. Protokół odbioru »

6._oswiadczenie_dla_budynku_nowo_budowanego.pdf6. Oświadczenie dla budynku nowo budowanego »

OSTATNI MIESIĄC NA ZŁOŻENIE WNIOSKU W PROGRAMIE „MOJA WODA” 2.0.

Jeszcze tylko do 10 czerwca br. będzie można składać elektroniczne wnioski do Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach drugiego, kończącego się już naboru w programie „Moja Woda”.

WAŻNE:

Po złożeniu wniosku poprzez Portal Beneficjenta Wnioskodawca zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i dostarczenia podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski w wersji papierowej Fundusze będą przyjmować do 12 lipca 2021 r.

Do dofinansowania w programie „Moja woda” kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowany może być również zakup urządzeń zbierających wodę i przesyłających ją do zbiornika oraz sam zbiornik i instalacje, które rozprowadzają zgromadzoną wodę po działce.

Wnioski należy składać do wojewódzkich przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące zł. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne (jeśli będzie on przedmiotem wniosku). Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 3 lata od daty jego zakończenia.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „MOJA WODA”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024 od dnia 22.03.2021 roku.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze (zwany dalej „Funduszem”), określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto na portalu beneficjenta na stronie https://portal.wfosigw.zgora.pl/ (nie dotyczy osób posiadających już konto na portalu beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie;
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie w zakładce „MOJA WODA”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych;
 3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na portalu beneficjenta;
 4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć:

w wersji papierowej na niżej wskazany adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

ul. Miodowa 11,

65-602 Zielona Góra

lub

za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem portalu beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje:

 1. data wpływu papierowej postaci wniosku do WFOŚiGW w Zielonej Górze jeżeli wniosek o dofinansowanie został dostarczony przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy osobiście albo za pośrednictwem kuriera (założenie w skrzynce podawczej), lub
 2. data nadania papierowej postaci wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
 3. (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.), lub
 4. data wysłania wniosku na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Zielonej Górze znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez portal beneficjenta oraz stronę internetową https://www.wfosigw.zgora.pl/

Informacje w sprawie szczegółów Programu:

tel. 68 419 69 00, 68 419 69 49

 

DOKUMENTACJA W PROGRAMIE MOJA WODA – II NABÓR 2021:

1._program_priorytetowy_moja_woda.pdf1. Program Priorytetowy Moja Woda »

2._regulamin_moja_woda.pdf2. Regulamin Moja Woda »

3._wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci.pdf3. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności »

4._wniosek_o_wyplate_srodkow.pdf4. Wniosek o wyplate środkow »

5._protokol_odbioru.pdf5. Protokoł odbioru »

6._oswiadczenie_dla_budynku_nowo_budowanego.pdf6. Oświadczenie dla budynku nowo budowanego »

WYDŁUŻENIE REALIZACJI W PROGRAMIE „MOJA WODA” – I NABÓR 2020

WFOŚiGW w Zielonej Górze informuje, że termin realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Moja Woda dla wniosków złożonych w pierwszym naborze w 2020 roku został wydłużony do 14 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z Regulaminem złożenie wniosku o płatność musi nastąpić maksymalnie 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia (nie dotyczy budynków nowo budowanych – w przypadku budynków nowo budowanych złożenie wniosku o płatność musi nastąpić po przekazaniu lub zgłoszeniu do użytkowania budynku, dla którego została wykonana instalacja gromadzenia wody opadowej i roztopowej).

Brak złożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie będzie skutkował anulowaniem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZMIANY W PROGRAMIE „MOJA WODA”

WFOŚiGW w Zielonej Górze informuje, że termin realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Moja Woda został wydłużony do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku w wersji  papierowej (pierwszej wersji wniosku, nie korekty).

W związku z tym Wnioskodawcy, którzy otrzymali już pismo o przyznaniu dotacji a potrzebują wydłużyć termin wskazany w umowie, proszeni są o informację na adres mailowy osoby zajmującej się oceną wniosku lub na sekretariat@wfosigw.zgora.pl.

Wnioskodawców, którzy nie otrzymali jeszcze pisma o przyznaniu dotacji informujemy, że w umowie dotacji (bez względu na termin podany we wniosku/korekcie) wpisany będzie maksymalny termin 12 miesięcy. Nie ma konieczności składania z tego powodu dodatkowej korekty.

Jednocześnie przypominamy, że nabór wniosków w Programie Moja Woda został zakończony.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KONIEC NABORU W RAMACH PROGRAMU „MOJA WODA”

UWAGA! W dniu 30.09.2020 r. koniec naboru wniosków na Moją Wodę.

30 września 2020 (środa) to ostatni dzień na przysyłanie wniosków w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta - https://portal.wfosigw.zgora.pl/, a 30 października 2020 (piątek) to ostateczny termin na przesłanie wersji papierowej do właściwego wojewódzkiego funduszu - dla mieszkańców województwa lubuskiego jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Aby otrzymać dofinansowanie z Programu „Moja Woda” należy złożyć obydwie wersje wniosku. 

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie z Programu „Moja Woda”?

Program skierowany jest osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami  nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo budowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu. 

Finansowanie z Programu „Moja Woda” obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych (czyli popularnej „deszczówki”), jak i wód roztopowych.

Jakie są warunki przystąpienia do Programu?

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje, które zostały rozpoczęte najwcześniej 1 czerwca 2020 r. Zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku. 

Środki z Programu są przyznawane w formie bezzwrotnej dotacji, która może wynosić do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5000 złotych w ramach jednego wniosku. 

 

Wniosek o dofinansowanie jest dostępny na Portalu Beneficjenta po założeniu konta i zalogowaniu - MENU, zakładka MOJA WODA: https://portal.wfosigw.zgora.pl/strona-glowna-programu-1

https://www.gov.pl/web/klimat/sukces-programu-moja-woda

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „MOJA WODA”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 1 czerwca 2020 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przystąpiono do realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Moja Woda".

Przedmiot wsparcia: Wsparciem finansowym mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania i zagospodarowania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych[1] i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

 1. przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
 2. instalacja rozsączająca,
 3. zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
 • zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,
 • zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest, aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),
 • zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności,
 1. elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Wysokość i forma dofinansowania: Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Beneficjenci: Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami[2] nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny[3], z uwzględnieniem domów nowo budowanych[4] z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Termin naboru: nabór ciągły od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków. Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków przed upływem ustalonych terminów.

Sposób składania wniosku: Wnioski o dofinansowanie należy składać na obowiązującym formularzu zarówno w wersji:

 • elektronicznej (wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać na Portalu Beneficjenta);
 • papierowej (wniosek w wersji papierowej należy złożyć w skrzynce podawczej umieszczonej przed siedzibą Funduszu lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra). Wnioski, które zostaną umieszczone w skrzynce podawczej po godzinach pracy WFOŚiGW w Zielonej Górze, tj. po 15:30, zostaną zarejestrowane z datą wpływu kolejnego dnia roboczego. Możliwe jest złożenie wniosku poprzez ePUAP po podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

 Kontakt:

 1. Paulina Piotr – tel. 68 419 69 34
 2. Sekretariat – tel. 68 419 69 00
 3. Infolinia – tel. 68 419 69 49

Wniosek o dofinansowanie jest dostępny na Portalu Beneficjenta po założeniu konta  i zalogowaniu w MENU, zakładka MOJA WODA

Szczegółowe informacje znajdują się w „Programie priorytetowym Moja Woda” oraz „Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024”.

[1] Ilość zagospodarowanej wody opadowej rozumiana jako ilość wody zatrzymanej na terenie posesji beneficjenta końcowego, liczonej jako iloczyn rzutu powierzchni, z której retencjonowana jest woda, średniego współczynnika spływu (np. 0,8) przy średniej wysokości opadów w danym rejonie, na przykład na podstawie danych IMGW.

[2] W przypadku wielu właścicieli jednej nieruchomości, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wniosek jest składany przez jednego ze współwłaścicieli wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych współwłaścicieli.

[3] Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

[4] Przez budynek nowo budowany należy rozumieć budynek, dla którego została uzyskana zgoda na rozpoczęcie  budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z poźn. zm.) i który nie został jeszcze przekazany

 

DOKUMENTACJA W PROGRAMIE MOJA WODA – I NABÓR 2020:

1._program_priorytetowy_moja_woda.pdf1. Program Priorytetowy Moja Woda »

2._regulamin_moja_woda.pdf2. Regulamin Moja Woda »

3._wniosek_o_wyplate_srodkow.pdf3. Wniosek o wypłatę środków »

4._protokol_odbioru.pdf4. Protokół odbioru »

5._oswiadczenie_dla_budynku_nowo_budowanego.pdf5. Oświadczenie dla budynku nowo budowanego »