Beta

NABÓR WNIOSKÓW NA 2019 ROK!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze

przystępuje do prac nad tworzeniem planu działalności Funduszu na rok 2019. W związku z tym ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie środkami krajowymi planowanych zadań z zakresu ochrony środowiska w 2019 roku w dziedzinach zgodnych z Listą Przedsięwzięć Priorytetowych Funduszu na rok 2019. Wnioski, wypełnione zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ustalonymi przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW na 2019 rok, należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej  w siedzibie Funduszu w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w nieprzekraczalnym terminie do  31 października  2018 r. (dotyczy dotacji z włączeniem programu "Czyste powietrze"). W przypadku listownego składania wniosku liczy się data stempla pocztowego. Dla zadań przewidzianych do dofinansowania w formie pożyczek oraz zadań dofinansowywanych w ramach programu "Czyste powietrze", nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

 

Lista Przedsięwzięć Priorytetowych  na rok 2019:

https://wfosigw.zgora.pl/lista-przedsiewziec-priorytetowych-wfosigw-w-zi...

 

Zasady udzielania pomocy finansowej:

Zasady ->  https://wfosigw.zgora.pl/zasady-dofinansowania

Kryteria -> https://wfosigw.zgora.pl/kryteria-dofinansowania

Formy pomocy:

      pożyczki, umorzenia -> https://wfosigw.zgora.pl/pozyczki-i-umorzenia

     dotacje -> https://wfosigw.zgora.pl/dotacje

Formularz wniosku: części A, B,C –  https://wfosigw.zgora.pl/wnioski-i-formularze-0