Beta

WAŻNA INFORMACJA - Zwrot utraconych dochodów "jeziora"

Informujemy, że zgodnie z treścią przepisu art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 2141 ze zm.) z dniem 01.01.2018 r. zwrot utraconych dochodów przysługuje gminom ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zważywszy że ustawa jest aktem wyższego rzędu względem rozporządzenia zgodnie z hierarchią aktów prawa, Fundusz nie jest podmiotem właściwym do rozpatrzenia wniosku w tym zakresie.

Zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 r. poz. 559) należy odnosić do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.