Beta

10 milionów złotych na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Żarach

2 października br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Żarach Etap I – budowa i modernizacja obiektów technologicznych” realizowanego przez Spółkę Wodno-Ściekową „Złota Struga”.  

Zakres zadania obejmuje rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Żarach. W wyniku realizacji zadania nastąpi poprawa i usprawnienie procesu oczyszczania ścieków oraz spełnienie przez oczyszczone ścieki wymagań Dyrektywy 91/271/EWG. Szacuje się również, że nastąpi wzrost RLM podłączonych do rozbudowywanej oczyszczalni ścieków o 2 023 RLM.

Koszt całkowity zadania wynosi 14 099 999,99 zł, a koszt kwalifikowany 11 463 414,63 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 10 000 000,00 zł.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 10.09.2019 r. do 30.12.2021 r.

 

 

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Leszek Karaś – Dyrektor Spółki Wodno-Ściekowej „Złota Struga”.