Beta

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przystąpiono do realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych".

Przedmiot wsparcia: Dofinansowaniem objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowaniem objęte są również podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tylko dla gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych, obiektów użyteczności publicznej. Nie będą finansowane podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.

Wysokość dofinansowania: Pożyczka może być udzielona do 100% kosztów kwalifikowanych.

Oprocentowanie pożyczki: zmienne WIBOR – 3M, lecz nie mniej niż 2%.

Umorzenie:

- w przypadku, gdy wartość wskaźnika G1  jest mniejsza niż 1200 w wysokości do 50% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych,

- w przypadku, gdy wartość wskaźnika G1 jest większa lub równa 1200 w wysokości do 30% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych.

Beneficjenci: Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Termin naboru: Wnioski wraz załącznikami  należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze - ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, w terminie od 01.07.2019 r. do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków.

Wzory wniosków o dofinansowanie oraz załączników: https://www.wfosigw.zgora.pl/wnioski-i-formularze-0

 

 

G1 Wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)

Załączniki: