Beta

Program Priorytetowy pn. „Finansowanie budowy lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych” na 2019 rok

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjęto do realizacji na 2019 rok Program Priorytetowy pn. „Finansowanie budowy lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych”.

Przedmiot wsparcia: Dofinansowaniem objęta jest budowa systemów zbierania ścieków z obszarów, dla których budowa systemu kanalizacji zbiorczej (kanalizacji zakończonej oczyszczalnią ścieków) jest nieefektywna. Zadania mogą być zlokalizowane poza granicami aglomeracji lub w granicach aglomeracji.

Forma dofinansowania: Pomoc finansowa Funduszu udzielana jest w formie łączonej dotacji i pożyczki, przy czym wielkość dotacji nie może przekroczyć 20% łącznej kwoty wsparcia z Funduszu.

Budżet Programu: W 2019 roku budżet wynosi 1.000.000 PLN (dotacje) i 4.000.000 PLN (pożyczki). Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych zadań zgłoszonych w ramach jednego systemu przez jednego Wnioskodawcę może wynosić 2.000.000 PLN.

Beneficjenci: Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek wodno-ściekowych świadczących usługi z zakresu zadań własnych jst.

Termin naboru: Wnioski wraz załącznikami  należy składać w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze - ul. Miodowa 11, 65-602 Zielona Góra, w terminie do 31 października 2019 r.

Zasady dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu w załączniku.

Wzory wniosków o dofinansowanie oraz załączników: https://www.wfosigw.zgora.pl/wnioski-i-formularze-0

Załączniki: 
Wielkość
PDF icon 000_63_18_mikro_2019.pdf174.04 KB