Beta

Mały Strażak edycja 2019

Na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Mały Strażak”.

W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu województwa lubuskiego.

Zgodnie z pkt 4. Programu jednostki OSP, które otrzymały wsparcie Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP WL w Zielonej Górze w ramach projektu dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w kwocie nie większej niż 5.000,00 zł (kwoty z poszczególnych lat sumują się), będą mogły otrzymać wsparcie w ramach Programu (zmieniona treść Programu została załączona do ogłoszenia).

W ramach Programu Fundusz dofinansuje zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, zgodnie z wykazem sprzętu wskazanym w załączniku do Programu, w formie dotacji w wysokości do 90%, w kwocie maksymalnej 20.000,00 zł.

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2019 r.

Termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.11.2019 r.

Aktualne dokumenty Programu:

  1. Program Mały Strażak
  2. Wniosek o dofinansowanie
  3. Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie
  4. Harmonogram
  5. Karta efektu ekologicznego
  6. Efekt edukacyjny – poradnik”