Beta

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych”.

W Programie uczestniczyć mogą:

  1. jednostki samorządu terytorialnego,
  2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

z terenu województwa lubuskiego.

W ramach Programu Fundusz dofinansuje przedsięwzięcia dotyczące usuwania dzikich wysypisk i rekultywacji terenów zdegradowanych, w formie dotacji w wysokości do 90%. Szczegółowy zakres przedsięwzięć wskazany został w Programie Priorytetowym.

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie. Nabór wniosków jest ciągły.

Za datę złożenia wniosku uznaje się:

  • datę wpływu papierowej postaci wniosku do WFOŚiGW w Zielonej Górze jeżeli  wniosek  o  dofinansowanie  został  dostarczony przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy osobiście albo za pośrednictwem kuriera lub
  • datę nadania papierowej  postaci  wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach  2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.), lub
  • datę wysłania wniosku na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Zielonej Górze znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Aktualne dokumenty Programu:

  1. Program Priorytetowy – uchwała Rady Nadzorczej Funduszu
  2. Wniosek o dofinansowanie
  3. Efekt edukacyjny – „poradnik”
  4. Wniosek o wypłatę
  5. Rozliczenie końcowe