Beta

Nabór wniosków w ramach Programu Azbest 2017

Informujemy, że do dnia 31 stycznia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) trwał nabór wniosków na realizację w roku 2017 Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Wstępny wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej na właściwym formularzu Funduszu:

  1. wniosek część A 2017 >> pobierz

2) wniosek część B OZ - Azbest 2017 >> pobierz

3) wniosek część C dotacje 2017 >> pobierz

wraz z wymaganymi załącznikami wyłącznie w wersji elektronicznej (wersję elektroniczną dokumentów należy przesłać na adres: azbest@wfosigw.zgora.pl lub nagrać na nośniku danych):

  1. Gminny Program usuwania azbestu wraz z uchwałą Rady Gminy,
  2. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie gminy (jako odrębny dokument, o ile nie stanowi części gminnego programu usuwania azbestu).

Na podstawie złożonego wstępnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w którym Wnioskodawca wskazuje wnioskowaną kwotę dotacji, określoną na podstawie szacunkowego zakresu inwestycji (ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia w roku 2017 wyrażona w Mg oraz m2) oraz kosztu jednostkowego usunięcia 1 Mg odpadów (maksymalnie 800 zł/Mg) zostanie przyznana kwota dofinansowania na realizację zadania.

Wszyscy Wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o decyzji Zarządu Funduszu w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Zadania.

Informacje na temat Programu znajdują się >> w prezentacji do pobrania

 

 

 

UWAGA!

Od roku 2017 istnieje obowiązek stosowania wytycznych NFOŚiGW w Warszawie w sprawie realizacji Programu (link do wytycznych: http://www.wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/azbest_wytyczne_nfos_14.04.16_zmienione.pdf)