Beta

Nabór wniosków w ramach Programu Azbest 2018

Informujemy, że do dnia 28 lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) trwa nabór wniosków na realizację w roku 2018 Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą "SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Wstępny wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji papierowej na właściwym formularzu Funduszu:

  1. wniosek część A 2018 >> pobierz

2) wniosek część B 2018 >> pobierz

3) wniosek część C dotacje 2018 >> pobierz

wraz z wymaganymi załącznikami wyłącznie w wersji elektronicznej (wersję elektroniczną dokumentów należy przesłać na adres: akoszewar@wfosigw.zgora.pl lub nagrać na nośniku danych):

  1. Gminny Program usuwania azbestu wraz z uchwałą Rady Gminy,
  2. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie gminy (jako odrębny dokument, o ile nie stanowi części gminnego programu usuwania azbestu).

Na podstawie złożonego wstępnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w którym Wnioskodawca wskazuje wnioskowaną kwotę dotacji, określoną na podstawie szacunkowego zakresu inwestycji (ilość odpadów zawierających azbest wyrażona w Mg oraz m2) oraz kosztu jednostkowego usunięcia 1 Mg odpadów (maksymalnie 800 zł/Mg) zostanie przyznana kwota dofinansowania na realizację zadania.

Do dofinansowania kwalifikują się wydatki poniesione przez:

  •         gminy w ramach realizacji niniejszego Programu w roku 2018.

 

W ramach wniosków gmin kwalifikowane mogą być również wydatki poniesione przez właścicieli nieruchomości, którzy usunęli wyroby zawierające azbest we własnym zakresie po dniu 10 sierpnia 2017 r. (dotyczy gmin, na obszarze których wystąpiła klęska żywiołowa lub zdarzenia noszące znamiona klęski żywiołowej po dniu 10 sierpnia 2017 r. zgodnie z pismem Wojewody Lubuskiego znak PS-I.9421.2.204.2017.TOzi z dnia 05.01.2018 r., stanowiącym załącznik nr 1),

Termin realizacji zadań – 31.08.2018 r. 

Dofinansowanie realizacji zadania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowanych poniesionych przez właścicieli nieruchomości oraz przez gminę.

Wszyscy Wnioskodawcy zostaną pisemnie poinformowani o decyzji Zarządu Funduszu w sprawie przyznania dofinansowania na realizację Zadania.

Załączniki dodatkowe dotyczące realizacji Programu:

  1.  Pismo Wojewody Lubuskiego znak PS-I.9421.2.204.2017.TOzi z dnia 05.01.2018 r. >> pobierz
  2.  Wytyczne NFOŚiGW: "Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest - ze środków NFOŚiGW - WFOŚiGW" >> pobierz