Beta

Dotacje do wapnowania gleb - od 15 lipca

Porozumienie w sprawie uruchomienia Programu już podpisane

Od 1 lipca br. ruszył Ogólnopolski programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, przyjęty  do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie we współdziałaniu z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie. Program, wspierający dotacjami rolników prowadzących wapnowanie użytków rolnych zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych, realizowany będzie w latach 2019–2023 w całej Polsce, w tym w województwie lubuskim.

Program zakłada, że dotacje udzielane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym WFOŚiGW w Zielonej Górze z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy de minimis. Pomoc finansową przy wapnowaniu gleb o odczynie pH mniejszym lub równym 5,5, będą mogli otrzymać rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha, posiadający opinię właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (dla woj. lubuskiego OSCH-R w Gorzowie Wlkp., www.oschr-gorzow.pl ).

Gwarancją efektywnego wykorzystania środków dotacyjnych w Lubuskiem będzie Porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie, które zostało podpisane 1 lipca br.  przez Mariusza Herbuta - Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze i Wojciecha Lipińskiego – Dyrektora KSChR w Warszawie, w obecności Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie zawartym Porozumieniem przyjmowanie wniosków z wymaganymi załącznikami i ich ocenę merytoryczną prowadzi właściwa dla położenia gruntów rolnych OSChR. Wnioski można składać od 15 lipca br.

Rolnicy posiadający użytki rolne na obszarze województwa lubuskiego mogą składać przedmiotowe wnioski o dofinansowanie do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gorzowie Wlkp., której eksperci sprawdzać będą też zgodność zakupionego wapna nawozowego , wykonane przez wnioskodawcę obliczenia dawki środka wapnującego oraz wpływ przedsięwzięcia na poprawę jakości środowiska. Stacja potwierdzi też uzyskanie przez dotowanego rolnika zamierzonego efektu ekologicznego i rzeczowego. Kompletne i zweryfikowane wnioski trafią do Funduszu w Zielonej Górze, który podejmować będzie decyzję o dofinansowaniu i wypłacać przyznane dotacyjne wsparcie finansowe  na rachunek bankowy rolnika – wnioskodawcy.

Przypominamy, że szczegółowy tryb składania i rozpatrywania wniosków oraz właściwy formularz wniosku z załącznikami zostały już zamieszczone na stronie internetowej Funduszu w Zielonej Górze.

Na zdjęciu: podpisanie Porozumienia w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie. Od lewej Mariusz Herbut - Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze, Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska, Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi , prof. Dr hab. Wojciech Lipiński -Dyrektor KSChR w Warszawie.