Beta

Dotacje na ochronę bociana białego i warsztaty dla przyrodników

9 lipca br. w siedzibie Funduszu Prezes WFOŚiGW Mariusz Herbut podpisał  dwie kolejne umowy, dzięki którym  środki pomocowe trafią na ochronę lubuskiej przyrody.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego będzie mógł rozpocząć  kolejny etap ochrony czynnej bociana białego – tym razem głównie w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”. Otrzyma na to środki  dotacyjne z WFOŚiGW w Zielonej Górze w wysokości ponad 18.000,00 zł, które pomogą przeprowadzić na obszarze ponad 5,5 tys. ha czyszczenie gniazd bocianich z materiałów antropogenicznych, zredukowanie gniazd zniszczonych lub uszkodzonych, w których istnieje zagrożenie dla lęgów i dorosłych ptaków, a także zaobrączkowanie  młodych osobników w celu monitoringu przyrodniczego. Do skontrolowania gniazd i skali ich zanieczyszczenia śmieciami śmiercionośnymi dla ptaków posłuży dron, który dostarczy również dokumentacje fotograficzna, niezbędną do poszerzenia bazy danych o ochronie populacji tego gatunku. Całość zadania to koszt ponad 36.000,00 zł.

Fundusz przekaże również środki finansowe na przygotowanie i przeprowadzenie przez Zespól Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego 3 rodzajów warsztatów przyrodniczych  z zakresu lepidopterologii i geologii dla 120 uczestników: nauczycieli biologii, przyrody i geografii  w województwie lubuskim oraz dla edukatorów-przyrodników prowadzących zajęcia dydaktyczne w różnych parkach krajobrazowych Polski. Warsztaty odbędą się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie – gdzie przyrodnicy badać będą rozmieszczenia grupy motyli dziennych w parkach krajobrazowych, a także na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”- z wykładami geologa z Geoparku Łuk Mużakowa nt. interakcji geologicznych zachodzących na tym obszarze chronionym. Koszt całego zadania to ponad 85.500,- zł, a dofinansowanie z Funduszu  to blisko 32.000.00.

 

Na zdjęciu umowy dotacji podpisują: Alina Jągowska-  dyrektor ZPKWL i  Mariusz Herbut - Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze, przy kontrasygnacie Urszuli Skorupy  - Głównej Księgowej ZPKWL.