Beta

Dotacje z NFOŚiGW do 95% dla budownictwa publicznego

Nabór wniosków do 20 września br.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nowy Program priorytetowy  pn.  „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” mający na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Środki pomocowe, w formie dotacji, pożyczki lub dotacji i pożyczki łącznie, przeznaczone są na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, takich jak:

 • szpitale, zakłady opiekuńczo - lecznicze, zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze, hospicja, a także np. przychodnie przyszpitalne, laboratoria, budynki techniczne, administracyjne, sieci ciepłownicze lokalnie łączące obiekty techniczne (źródła ciepła) z pozostałymi obiektami szpitalnymi, pod warunkiem, że obiekty te wchodzą w skład kompleksu szpitalnego;
 • obiekty zabytkowe, wpisane do Rejestru zabytków lub znajdujące się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej,
 • obiekty sakralne, a także budynki towarzyszące, zdefiniowane w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz budynki zamieszkania zbiorowego związane z kultem religijnym, (klasztory, domy rekolekcyjne, domy pielgrzyma),
 • domy studenckie,
 • określone budynki przeznaczone na potrzeby kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki, wychowania.

Szczegóły Programu, w tym zasady, regulamin naboru, wniosek o dofinansowanie i generator wniosków, dostępne są  na stronie internetowej NFOŚiGW w Warszawie:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/nabor-12019-czesc-1/

Minimalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to 100 tys. zł, a wysokość pomocy finansowej NFOŚiGW w Warszawie uzależnia od liczby zastosowanych w modernizowanym budynku trzech rodzajów usprawnień:

 1. roboty termomodernizacyjne (tzn. usprawnienia polegające na poprawie izolacyjności cieplnej przegród oraz modernizacji/wykonania instalacji grzewczych, cwu, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i elektrycznych),
 2. zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE),
 3. zastosowanie systemów zarządzania energią.

Oznacza to, że Wnioskodawcy mogą starać się o dotację w wysokości:

 • do 85 % kosztów kwalifikowanych w przypadku zastosowania jednego z w.w. rodzajów usprawnień,
 • do 90 % kosztów kwalifikowanych w przypadku zastosowana dwóch z ww. rodzajów usprawnień,
 • do 95 % kosztów kwalifikowanych przy zastosowania wszystkich trzech ww. rodzajów usprawnień.

Przy określeniu maksymalnego poziomu dofinansowania należy uwzględnić przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Wnioski należy składać od 12 do 20 września 2019 r. osobno dla dotacji i osobno dla pożyczki, do NFOŚiGW w Warszawie.