Beta

Kampania informacyjna - Podsumowanie wyników Ankiet dotyczących AGLOMERACJI dla gmin

Spośród 65 aglomeracji województwa lubuskiego, ankiety złożyło 40 przedstawicieli aglomeracji.

Łączna wartość planów inwestycyjnych zgłoszonych w ramach RPO - Lubuskie 2020 (dotyczy aglomeracji poniżej 10 tys. RLM) wyniosła 175,96 mln zł. Możliwości finansowe RPO są zatem wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb inwestycyjnych składających ankiety. Obecna pula środków na finansowanie zadań wodno-ściekowych wynosi 30,67 mln euro. Przy założeniu kursu EUR/PLN=4,20 oraz poziomu dofinansowania z RPO - Lubuskie 2020 wynoszącego dla projektów wodno-ściekowych 63,75% jest to wartość 202 mln zł.

Ankiety pokazały również, że nie wszystkie gminy są w pełni gotowe do aplikowania o bezzwrotne środki UE w ramach RPO - Lubuskie 2020 w roku 2016.

Wnioskodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę na gotowość swoich inwestycji oraz maksymalne dostosowanie projektów do zbieżności z celami środowiskowymi określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu. W szczególności należy zadbać o wypełnienie wskaźnika koncentracji na poziomie minimum 120 Mk/km oraz ograniczyć zadania wodociągowe i dotyczące kanalizacji deszczowej do poziomu nieprzekraczającego 25% wartości całego projektu zgłaszanego do dofinansowania.

Wypełnione ankiety umożliwiły również dokonanie wstępnej oceny przekazanych planów inwestycyjnych pod kątem zgodności z kryteriami merytorycznymi punktowymi.

Wnioski szczegółowe płynące z analizy ankiet pod kątem kryteriów:

- 25% projektów znajduje się w puli projektów najwyżej ocenionych (tych które uzyskały 95% punktów możliwych do zdobycia),

- wartość projektów, które uzyskały przynajmniej minimalny pułap punktowy (60% punktów), wynosi 128,5 mln zł, co stanowi 63,62% ogólnej alokacji dla Działania 4.3.

-  wartość projektów, które nie uzyskałyby dofinansowania wynosi 47,42 mln zł.

 

Ankiety określiły również zapotrzebowanie na zadania, które nie są zgodne z ramami programów unijnych.

WFOŚiGW w Zielonej Górze będzie dążył do umożliwienia finansowania tego typu zadań ze środków własnych w ramach własnych Programów priorytetowych. Obecnie, w odpowiedzi na zainteresowanie uruchomiono nabór wniosków w ramach dwóch Programów:

  • Finansowanie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego >> pobierz oraz
  • Finansowanie budowy lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno – bytowych >> pobierz.

 

Dodatkowo, ankiety pokazały duże zainteresowanie gmin i ich spółek komunalnych prefinansowaniem zadań wspieranych w przyszłości z programów RPO i POIiŚ.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych aglomeracji, proszę kontaktować się z biurem WFOŚiGW w Zielonej Górze osobiście lub telefonicznie: 068 419 69 17 lub 068 419 69 11.

autor: Marcin Kostrzewa