Beta

WAŻNA INFORMACJA - Zwrot utraconych dochodów "jeziora" za rok 2017

Informujemy, że zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy zmienianej w art. 2, dokonują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

1)   za rok 2017;

2)   za rok 2017 i za lata wcześniejsze, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy.

Wysokość utraconych dochodów, o których mowa w ust. 1, gminy wykazują we wniosku o zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy zmienianej w art. 2, zwanym dalej "wnioskiem".

Wniosek sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku do niniejszej ustawy.

Gmina we wniosku wykazuje:

1)   podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla gruntów, które według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek, były zwolnione z tego podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8a ustawy zmienianej w art. 2;

2)   stawki podatku od nieruchomości, ustalone przez radę gminy, obowiązujące w roku, za który sporządzany jest wniosek;

3)   wysokość faktycznie utraconych dochodów, ustaloną jako suma kwot wyliczonych odrębnie dla gruntów na podstawie danych, o których mowa w pkt 1 i 2.

Gmina składa wniosek w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wykazując w nim faktyczne roczne utracone dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wynikające z decyzji oraz z deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Gmina może złożyć korektę wniosku, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. Gmina może złożyć wniosek lub korektę wniosku po terminie do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wykazując w nich faktyczne roczne utracone dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w związku z korektą deklaracji podatkowej złożonej przez podatnika lub wydaniem nowej decyzji przez organ podatkowy. Wniosek lub korekta wniosku złożone w postaci elektronicznej podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej sprawdza wniosek lub korektę wniosku pod względem rachunkowym i formalnym.

W przypadku stwierdzenia we wniosku lub korekcie wniosku braków lub błędów wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej wzywa gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków lub błędów w tym terminie wniosek lub korektę wniosku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej przekazuje na rachunek budżetu gminy kwotę środków stanowiącą równowartość wysokości utraconych dochodów w terminie:

1)   90 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy - w przypadku utraconych dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2)   90 dni od dnia złożenia wniosku lub korekty wniosku na podstawie ust. 8 - w przypadku utraconych dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Reasumując:
Gminy z terenu województwa lubuskiego powinny złożyć do WFOŚiGW w Zielonej Górze wnioski o zwrot utraconych dochodów do dnia 20 października 2018 roku (30 dni od daty wejścia w życie ustawy, która weszła w życie 20 września 2018 roku)