Beta

„Mały Strażak” - 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2023 w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

UWAGA: W dniu 13.02.2023, w związku z dodatkowymi obowiązkami informacyjno-promocyjnymi w ramach Programu, nastąpiła zmiana formularza wniosku o dofinansowanie (nowy formularz do pobrania w załącznikach). Złożenie wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w oparciu o nowy formularz.

W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu województwa lubuskiego.

W ramach Programu Fundusz dofinansuje zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, zgodnie z wykazem sprzętu wskazanym w załączniku do Programu, w formie dotacji w wysokości do 90%, w kwocie maksymalnej 18 000,00 zł.

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w Wojewódzkiego Funduszu wniosek o dofinansowanie  do dnie 3 marca 2023 r.

Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu wniosku do Programu jest poprawność wniosku o dofinansowanie.

Za datę złożenia wniosku uznaje się:

- datę wpływu papierowej postaci wniosku do WFOŚiGW w Zielonej Górze jeżeli  wniosek  o  dofinansowanie  został  dostarczony przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy osobiście albo za pośrednictwem kuriera, lub

- datę nadania papierowej  postaci  wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach  2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.), lub

- datę wysłania  wniosku na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Zielonej Górze znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie  internetowej WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Wnioskowany zakres zgłoszonych zadań będzie uzgodniony przez WFOŚiGW w Zielonej Górze z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej po złożeniu wniosków o dofinansowanie.

Termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako pełna realizacja zadania potwierdzona protokołem końcowym zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.06.2023 r.

Obowiązek informacyjno-promocyjny. Dotowany w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest do:

 1. trwałego umieszczenia w widocznym miejscu budynku, w którym przechowywany jest sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach realizacji zadania, informacji na tablicy wykonanej z trwałego materiału o treści: „…….(nazwa zadania) dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” z logo MKiŚ, WFOŚiGW oraz logo NFOŚiGW;
 2. umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu w zwyczajowo przyjętych miejscach ogłoszeń (np. tablica informacyjna) w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja w formie ogłoszenia o treści: „…….(nazwa zadania) dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze”. Informacja powinna być wykonana w formacie min. A4 oraz zawierać logo MKiŚ, WFOŚiGW oraz logo NFOŚiGW;
 3. umieszczenia informacji o otrzymanym dofinansowaniu na własnej stronie internetowej (jeśli Beneficjent taką prowadzi) oraz co najmniej 2 wpisów w prowadzonych mediach społecznościowych (jeśli Beneficjent takie prowadzi) w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy do dnia złożenia rozliczenia końcowego. Informacja o treści: „…….(nazwa zadania) dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze”. Informacja powinna zwierać logo MKiŚ, WFOŚiGW oraz logo NFOŚiGW lub oznaczenia stron MKiŚ, WFOŚiGW i NFOŚiGW we wpisach w mediach społecznościowych.
 4. nieodpłatnego przekazania Funduszowi informacji/artykułów (w formie drukowanej albo w postaci linków) zawierających informację nt. zadania;
 5. dostarczenia Dotującemu, co najmniej pięciu, wykonanych na różnym etapie, czytelnych, dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji Zadania i osiągnięte efekty ekologiczne i rzeczowe. Na żądanie pracownika Funduszu Dotowany niezwłocznie przekaże Dotującemu ww. zdjęcia w wersji elektronicznej, zapisane z rozszerzeniem jpg. Pliki zawierające zdjęcia zostaną opisane zgodnie z zasadami opisu zdjęć zamieszczonymi na stronie internetowej Funduszu;
 6. pisemnego powiadomienia Dotującego o terminie wydarzenia związanego z odbiorem zakupionego w ramach realizowanego przedsięwzięcia sprzętu i wyposażenia (o ile tego rodzaju wydarzenie będzie organizowane), jednak nie później niż 14 dni przed dniem tego wydarzenia, w celu umożliwienia udziału przedstawicieli Dotującego w tym wydarzeniu..

Wypłata środków udzielonej dotacji nastąpi na pisemny wniosek Beneficjenta złożony do 14.07.2023 r.

 

Aktualne dokumenty Programu:

 1. Zasady WF Mały Strażak
 2. Wniosek o dofinansowanie
 3. Wniosek o wypłatę środków
 4. Wzory graficzne:
 • Wzór graficzny dotyczący działań informacyjnych nr 1
 • Wzór graficzny dotyczący działań informacyjnych nr 2
 • Wzór graficzny tablicy informacyjnej na budynku nr 3
 1. Wykaz rzeczowy sprzętu oraz działań informacyjnych