Beta

Mały Strażak 2022

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w dniu 11.03.2022 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).

W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu województwa lubuskiego.

W ramach Programu Fundusz dofinansuje zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, zgodnie z wykazem sprzętu wskazanym w załączniku do Programu, w formie dotacji w wysokości do 100%, w kwocie maksymalnej 20.000,00 zł.

Wnioskowany zakres wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w Funduszu uzgodniony z KW PSP wniosek o dofinansowanie.

Nabór wniosków trwa do 08 kwietnia 2022 r.

Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu wniosku do Programu jest uzgodnienie zakresu rzeczowego z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. oraz poprawność wniosku.

Za datę złożenia wniosku uznaje się:

- datę wpływu papierowej postaci wniosku do WFOŚiGW w Zielonej Górze jeżeli  wniosek  o  dofinansowanie  został  dostarczony przez Wnioskodawcę lub przedstawiciela Wnioskodawcy osobiście albo za pośrednictwem kuriera, lub

- datę nadania papierowej  postaci  wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (w latach  2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.), lub

- datę wysłania  wniosku na skrzynkę podawczą WFOŚiGW w Zielonej Górze znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Lista wniosków przyjętych do dofinansowania zostanie opublikowana na stronie  internetowej WFOŚiGW w dniu 15.04.2022 r.

Termin zakończenia zadania realizowanego przez Beneficjenta, rozumiany jako sporządzenie protokołu końcowego zadania, nie może nastąpić później niż do dnia 30.06.2022 r.

Aktualne dokumenty Programu:

  1. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych
  2. Wniosek o dofinansowanie
  3. Efekt edukacyjny – „poradnik”
  4. Zasady WF Mały Strażak
  5. Wniosek o wypłatę środków
  6. Wzór graficzny do oznakowania sprzętu