Beta

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” (dalej: Program) dla gmin z terenu województwa lubuskiego.

 

CEL PROGRAMU:

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

 

BUDŻET PROGRAMU

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 1 400 000 tys. zł.

BENEFICJENCI:

Gminy

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

 

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Gminy mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl.

Wniosek składa się w formie elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek w GWD i podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem GWD do właściwego wfośigw. Konieczne jest dołączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do reprezentacji Wnioskodawcy.

 

TERMINY:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., w zależności od dostępności środków.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych będą prowadziły gminy na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Zielonej Górze. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

UWAGA:

Wydatkowanie środków przez mieszkańców może nastąpić po dacie zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane!

 

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
 • podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
 • najwyższym - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37500 zł.

Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z ww. poziomów o 5 pkt procentowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

 

Informacje o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Weź dofinansowanie -> Ciepłe Mieszkanie) oraz na stronie WFOŚiGW w Zielonej Górze https://www.wfosigw.zgora.pl/ (zakładka: Ciepłe Mieszkanie).  

 

 

Załączniki:

 1. Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”
 2. Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”: Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu,
 3. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji
 4. Makieta wniosku o dofinansowanie (dla gminy) w ramach PP „Ciepłe Mieszkanie”
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji
 6. Makieta wniosku o płatność (dla gminy) w ramach PP „Ciepłe Mieszkanie”
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w formie dotacji
 8. Proces obsługi programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” wraz załącznikami:
 9. Załącznik nr 1. Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie
 10. Załącznik nr 2. Lista sprawdzająca do wniosku o płatność
 11. Umowa o dofinansowanie w ramach PP „Ciepłe Mieszkanie” wraz z załącznikami (zawieraną między wfośigw i gminą):
 12. Załącznik nr 2 – Wytyczne dla Gmin
 13. Załącznik nr 3 – Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
 14. Załączniki nr 4 – 6 - Klauzule informacyjne
 15. Metodyka szacowania efektu ekologicznego
 16. Wytyczne do przeprowadzenia kontroli przedsięwzięcia w ramach PP „Ciepłe Mieszkanie” wraz załącznikami:
 17. Załącznik nr 1. Wzór informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 18. Lista gmin, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 r. stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu
 19. Najważniejsze informacje dla mieszkańców i gmin nt. Programu Ciepłe Mieszkanie