Beta

UWAGA! Edukacja ekologiczna - nowy nabór wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
O DOFINANSOWANIE

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla zadań ekologicznych realizowanych w województwie lubuskim w dwóch obszarach tematycznych:

 1. Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom
 2. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna

W ramach naboru przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zadań z dziedziny edukacji ekologicznej, mające na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa lubuskiego w ramach wskazanych obszarów tematycznych.

 1. BUDŻET

Na dofinansowanie zadań w ramach naboru przewidziano środki finansowe w wysokości:

1. obszar tematyczny: Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom:                           464 602,00 zł

2. obszar tematyczny: Odnawialne źródła energii  i efektywność energetyczna:           939 812,00 zł

 1. WARUNKI FINANSOWE
 1. Maksymalna kwota dofinansowania dla zadania wynosi 130 000 zł.
 2. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji, może wynieść odpowiednio:
 1. do 95% kosztów kwalifikowanych dla gmin, których co najmniej 10% powierzchni stanowi teren parku narodowego,
 2. do 90% dla pozostałych podmiotów, wymienionych w ust. 6 Regulaminu.
 1. Koszty kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego
 2. Kwalifikowalność kosztów podlega ocenie Funduszu w trakcie naboru i jest weryfikowana również na etapie realizacji przedsięwzięcia
 3. Z kosztów kwalifikowanych wyłącza się koszty zamówień oraz grantów udzielanych podmiotom powiązanym
 4. Katalog kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego, który znajduje się na stronie internetowej https://www.wfosigw.zgora.pl/program-regionalnego-wsparcia-edukacji-ekologicznej-0

 

 1. WNIOSKODAWCA

Beneficjentami środków w ramach niniejszego naboru  realizowanego na obszarze województwa lubuskiego mogą być osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 331 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, posiadające swoją siedzibę na terenie województwa lubuskiego oraz realizujące zadania z zakresu edukacji ekologicznej oraz realizujące zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców województwa lubuskiego zgodnie z §2. Trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze od 01.01.2022 roku,  tj.:

- jednostki samorządu terytorialnego

- organy założycielskie szkół

- samorządowe jednostki organizacyjne,

- samorządowe osoby prawne

- związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- uczelnie wyższe państwowe i prywatne,

- jednostki badawcze,

- parki narodowe,

- stowarzyszenia, fundacje, inne organizacje pozarządowe

oraz:

- spółki prawa handlowego ze  100% udziałem  JST,

- państwowe osoby prawne z ograniczeniem do podmiotów wykonawczych podlegających nadzorowi Ministra Rolnictwa lub Ministra Klimatu i Środowiska,

    IV.   CZAS TRWANIA NABORU od 14.06.2024 r. do 12.07.2024 r. do godz. 15.00. lub do wyczerpania puli dostępnych środków

Szczegółowe zasady naboru wniosków określa Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie zadań
w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW i WFOŚiGW Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków. Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami do pobrania znajdują się na stronie Funduszu www.wfosigw.zgora.pl w zakładce: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

 

 

Zielona Góra, 13.06.2024 r.

 

Szczegóły: https://wfosigw.zgora.pl/program-regionalnego-wsparcia-edukacji-ekologic...