Beta

Uwaga! PRACOWNIE OZE – nabór dodatkowy!!!

EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły – ogłoszenie dla organów prowadzących publiczne placówki oświatowe ponadpodstawowe.

 

W dniu 26.04.2023 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych z terenu województwa lubuskiego.

 

Informujemy, że nabór skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe ponadpodstawowe – starostw powiatowych ziemskich, grodzkich oraz gmin i innych podmiotów z terenu województwa lubuskiego.

 

I. Cel Programu

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

II. Forma dofinansowania oraz budżet naboru

Program obejmuje udzielanie dofinansowania w formie dotacji ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór obejmuje finansowanie zadań z obszarów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Łączny budżet na utworzenie pracowni OZE: 1 050 000,00 zł.

III. Warunki dofinansowania

Dofinansowanie w formie dotacji do 90% kosztów kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji nie może być większa niż 75 000,00 zł dla Ekopracowni o tematyce OZE. W ramach naboru Organ prowadzący może złożyć jeden wniosek dla jednej ekopracowni.

IV. Termin naboru i sposób składania wniosku

Nabór wniosków odbywa się w formule zaproszenia do składania wniosków przez organy prowadzące placówki oświatowe. Nabór dodatkowy trwa do dnia 26.05.2023 r. (piątek).

UWAGA! w dodatkowym naborze nie mogą ponownie brać udziału organy, które złożyły wniosek w pierwszym terminie.


Wartości nakładów inwestycyjnych/ kosztów kwalifikowanych muszą być zweryfikowane na podstawie rozeznania rynku, lub zgromadzonych informacji w zakresie wartości poszczególnych wydatków.

Ostateczna wartość zadania oraz pozostałe parametry finansowe ustalone zostaną na etapie podpisania umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawcy, których wnioski zostaną przyjęte na listę zadań do dofinansowania, w terminie do 2 m-cy będą zobligowanie do określenia ostatecznej wartości kosztów oraz efektu ekologicznego na podstawie zawartych umów i przygotowanych scenariuszy szczegółowych eko zajęć. Zaktualizowane wnioski o dofinansowanie stanowią podstawę do udzielenia dofinansowania oraz podpisania umowy dotacji.

V. Koszty kwalifikowane oraz okres realizacji zadań

Koszty kwalifikowane mogą być realizowane w dwóch grupach wydatków:

Typ I: Nakłady inwestycyjne dotyczące adaptacja sali do celów ekopracowni oraz wyposażenia ekopracowni (Pomoce naukowe),

Typ II: Wydatki bieżące związane z promocją projektu oraz organizacją ekolekcji (w tym np. wycieczki, prelekcje, pokazy).

Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem placówki oświatowej oraz wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówce oświatowej nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych.

Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku do 15.10.2023 r. dla Typu I oraz do 30.06.2024 r. dla Typu II.

Koszty kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego.