Beta

Zakup i dostawa dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Office 365 Biznes w wersji abonamentowej, na wyposażenie stanowisk pracy w WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 31.05.2019 r. do godz. 14:00. Realizacja dostawy do 11.06.2019 r.