Beta

Kredyty w BOŚ S.A

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dopłaca ze swoich środków do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A na inwestycje proekologiczne realizowane na terenie województwa lubuskiego. Pomoc adresowana jest dla różnych podmiotów w zależności od rodzaju linii, w tym dla osób fizycznych.

Pomoc udzielana jest w ramach czterech linii kredytowych:

 • Linia kredytowa 1 - kredyty na realizację na terenie woj. lubuskiego zadań służących ochronie powietrza,
 • Linia kredytowa 2 - kredyty na budowę na terenie woj. lubuskiego małych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy do kanalizacji sanitarnej,
 • Linia kredytowa 3 - kredyty na termomodernizację budynków,
 • Linia kredytowa 4 - kredyty na realizację na terenie woj. lubuskiego zadań w zakresie ochrony środowiska, innych niż działania objęte liniami Nr 1-3

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania kredytów na poszczególne zadania:

LINIA  Nr 1

ZASADY  UDZIELANIA KREDYTÓW

ZE ŚRODKÓW BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Z DOPŁATAMI DO ODSETEK

 ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

NA REALIZACJĘ NA TERENIE WOJ. LUBUSKIEGO ZADAŃ

INWESTYCYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE POWIETRZA

 

Kredytobiorca:

 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

- w każdym przypadku właściciel nieruchomości lub podmiot dysponujący innym prawem władania nieruchomością.

 

Przedmiot kredytowania:

 • modernizacja systemów grzewczych związana z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • wykonanie systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja),
 • modernizacje systemów grzewczych z wykorzystaniem alternatywnych, a przyjaznych środowisku źródeł energii:
  1. biomasy,
  2. kolektorów słonecznych,
  3. pomp ciepła,
 • wykonanie systemów grzewczych i zasilania z wykorzystaniem alternatywnych - przyjaznych środowisku źródeł energii:

a) zakup i instalacja systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, kotłów zasilanych biomasą,

b) zakup i instalacja systemów grzewczych wykorzystujących ciepło odpadowe,

c) zakup i instalacja kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych .

d) zakup i montaż nowych mikro i małych elektrowni/siłowni wiatrowych o mocy do 40 kW,

 

 

 

Okres realizacji zadania:

 • do 24 miesięcy – liczony od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy;

 

Koszty kwalifikowane:

 • zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji źródła emisji (kotłowni)
 • zakup materiałów i urządzeń tworzących systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła (rekuperacja),

 

 • zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.

   W przypadku inwestycji nowych polegających na wykonaniu systemów grzewczych i zasilania z wykorzystaniem alternatywnych - przyjaznych środowisku źródeł energii, kosztem kwalifikowanym może być koszt zakupu zasobnika wody instalowanego w związku z zastosowaniem kolektorów słonecznych bądź ogniw fotowoltaicznych.

 • zakup materiałów i urządzeń związanych z wykonywanym źródłem energii, w tym:
  • pomp ciepła wraz z niezbędną instalacją
  • kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych wraz z magazynami energii
  • kotłów opalanych biomasą,
  • mikro i małych elektrowni/siłowni wiatrowych o mocy do  40 kW
 • zakup niezbędnego osprzętu związanego z wykonywanym źródłem energii,
 • koszt doprowadzenia gazu (przyłącza) do modernizowanej kotłowni,
 • roboty budowlano-montażowe, dotyczące przedmiotu kredytowania pod warunkiem ich udokumentowania fakturami,
 • podatek VAT (Istnieje możliwość przedłożenia przez Kredytobiorcę faktury montażowej z podatkiem VAT wg obowiązujących stawek wraz ze specyfikacją zakupionych materiałów i urządzeń oraz robocizny).

 

 

Kwota kredytu:

 • do 100% kosztów kwalifikowanych i nie wyższa niż:
  • 150.000,- zł dla osób fizycznych,
  • 500.000,- zł dla pozostałych kredytobiorców,
 • kredyt nie może być udzielony na zadanie zakończone,
 • kredyt nie może być przeznaczony na refundację nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytowej,
 • realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy robót.

 

Oprocentowanie:

 • Zmienna stawka oprocentowania, stanowi sumę: stawki bazowej, jaką jest WIBOR dla depozytów 3M oraz marży Banku określonej w wysokości 3,0 p.p., stałej w okresie kredytowania,
 • w okresie kredytowania dopłata ze środków Funduszu do oprocentowania wynosząca
  3,0 p.p.

 

Koszt prowizji  przygotowawczej:

 • koszt prowizji przygotowawczej w wysokości do 2 % kwoty przyznanego kredytu, ponosi w całości kredytobiorca.

 

Spłata kredytu:

 • istnieje możliwość udzielenia 6 miesięcznego okresu karencji w spłacie rat kapitałowych, okres karencji nie wydłuża okresu kredytowania
 • okres karencji liczony jest od daty uruchomienia kredytu. Okres karencji nie wydłuża okresu kredytowania.
 • w przypadku przyznania karencji w spłacie rat kapitałowych spłata odsetek od udzielonego kapitału rozpoczyna się od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uruchomiono środki z kredytu. Natomiast spłata rat kapitałowo-odsetkowych rozpocznie się w następnym miesiącu po upływie okresu karencji.
 • w przypadku udzielenia kredytu bez karencji w spłacie rat kapitałowych, spłata rat kapitałowo-odsetkowych rozpoczyna się od następnego miesiąca, po miesiącu w którym uruchomiono środki z kredytu.
 • odsetki i raty kapitałowe płatne w okresach miesięcznych.

 

Okres kredytowania:

 • maksymalny okres kredytowania zależy od zdolności kredytowej kredytobiorcy ustalanej przez Bank, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Banku jednak nie dłużej niż 20 lat.

 

Okres kredytowania objęty dopłatami:

 • przez cały okres kredytowania, jednak nie dłużej niż przez 120 miesięcy.

 

Warunki uzyskania kredytu:

 • udokumentowanie zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji (kosztorys lub faktura proforma),
 • udokumentowanie wymiernego efektu ekologicznego (redukcję emisji określa Bank na podstawie oświadczenia kredytobiorcy o ilości spalonego paliwa),
 • potwierdzone źródła finansowania inwestycji,
 • zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu,
 • prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest inwestycja potwierdzone przez bank wydrukiem z CBDKW lub aktualny odpis KW lub umowa dzierżawy/najmu na okres dłuższy niż okres kredytowania wraz ze zgodą właściciela nieruchomości,
 • uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie realizowanej inwestycji - stosownie do obowiązujących przepisów),
 • kredytowane urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające jakość i warunki stosowania w budownictwie (np. aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i inne).

 

Sposób wykorzystania kredytu:

 • bezgotówkowy, na podstawie niezapłaconych faktur na rzecz wykonawcy lub dostawcy, wystawionych najwcześniej po dniu złożenia wniosku kredytowego,
 • okres wykorzystania kredytu nie może być dłuższy niż 30 dni po zakończeniu inwestycji.

 

Sposób określenia efektu ekologicznego:

 • wielkość redukcji emisji zanieczyszczeń SO2,CO2, NOx i pyłu określa Bank na podstawie danych otrzymanych od kredytobiorcy wg metodologii podanej w Załączniku Nr 12 do niniejszej Umowy.

 

Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego:

Stosownie do obowiązujących przepisów -

 • protokół odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji,
 • oświadczenie o zakończeniu robót i przyjęciu inwestycji do eksploatacji,
 • w przypadku przeprowadzenia kontroli inwestycji - protokół kontroli wykonanej przez Bank w obecności kredytobiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.

LINIA Nr 2

ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW

ZE ŚRODKÓW BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Z DOPŁATAMI DO ODSETEK

ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

NA BUDOWĘ NA TERENIE WOJ. LUBUSKIEGO:

 • MAŁYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 • PRZYŁĄCZY DO KANALIZACJI SANITARNEJ

 

Kredytobiorca:

 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

- w każdym przypadku właściciel nieruchomości lub podmiot dysponujący innym prawem władania nieruchomością.

Przedmiot kredytowania:

 • budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 20 m3/d,
 • budowa przyłącza do kanalizacji sanitarnej pod warunkiem zapewnionego odbioru ścieków przez istniejącą lub równolegle realizowaną oczyszczalnię.

Okres realizacji zadania:

 • do 24 miesięcy - liczony od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy.

Koszty kwalifikowane:

 • zakup materiałów i urządzeń,
 • roboty budowlano-montażowe,
 • nadzór inwestorski, obsługa geodezyjna,
 • rozruch mechaniczny i technologiczny,
 • podatek VAT (Istnieje możliwość przedłożenia przez Kredytobiorcę faktury montażowej z podatkiem VAT wg obowiązujących stawek wraz ze specyfikacją zakupionych materiałów i urządzeń oraz robocizny).

Kwota kredytu:

 • do 100% kosztów kwalifikowanych i nie wyższa niż:
  • 50.000 - zł dla osób fizycznych,
  • 100.000,- zł dla pozostałych kredytobiorców,
 • kredyt nie może być udzielony na zadanie zakończone,
 • kredyt nie może być przeznaczony na refundację nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytowej,
 • realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy robót.

Oprocentowanie:

 • zmienna stawka oprocentowania, stanowi sumę: stawki bazowej, jaką jest WIBOR dla depozytów 3M oraz marży Banku określonej w wysokości 3,0 p.p., stałej w okresie kredytowania,
 • w okresie kredytowania dopłata ze środków Funduszu do oprocentowania wynosząca
  1,5 p.p.

 

Koszt prowizji przygotowawczej:

 • koszt prowizji przygotowawczej w wysokości do 2% kwoty przyznanego kredytu, ponosi w całości kredytobiorca.

Spłata kredytu:

 • istnieje możliwość udzielenia 6 miesięcznego okresu karencji w spłacie rat kapitałowych,
 • okres karencji liczony jest od daty uruchomienia kredytu. Okres karencji nie wydłuża okresu kredytowania.
 • w przypadku przyznania karencji w spłacie rat kapitałowych spłata odsetek od udzielonego kapitału rozpoczyna się od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uruchomiono środki z kredytu. Natomiast spłata rat kapitałowo-odsetkowych rozpocznie się w następnym miesiącu po upływie okresu karencji,
 • w przypadku udzielenia kredytu bez karencji w spłacie rat kapitałowych, spłata rat kapitałowo-odsetkowych rozpoczyna się od następnego miesiąca, po miesiącu w którym uruchomiono środki z kredytu,
 • odsetki i raty kapitałowe płatne w okresach miesięcznych.

Okres kredytowania:

 • maksymalny okres kredytowania zależy od zdolności kredytowej Kredytobiorcy ustalanej przez Bank, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Banku jednak nie dłużej niż 20 lat.

Okres kredytowania objęty dopłatami:

 • przez cały okres kredytowania, jednak nie dłużej niż przez 120 miesięcy.

Warunki uzyskania kredytu:

 • poświadczona pisemnie przez Urząd Gminy zgodność zadania z przyjętym przez gminę programem uporządkowania gospodarki ściekami komunalnymi lub inny dokument równoważny, wynikający z prawa budowlanego lub prawa wodnego.
 • udokumentowanie zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji (kosztorys lub faktura proforma),
 • udokumentowanie wymiernego efektu ekologicznego,
 • potwierdzone źródła finansowania inwestycji,
 • zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu,
 • prawne zabezpieczenie kredytu,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, na której realizowana  jest inwestycja potwierdzone przez bank wydrukiem z CBDKW lub aktualny odpis KW lub umowa dzierżawy/najmu na okres dłuższy niż okres kredytowania wraz ze zgodą właściciela nieruchomości),
 • uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie realizowanej inwestycji),
 • kredytowane urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające jakość i warunki stosowania w budownictwie (np. aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i inne).

Sposób wykorzystania kredytu:

 • bezgotówkowy, na podstawie niezapłaconych faktur na rzecz wykonawcy lub dostawcy, wystawionych najwcześniej po dniu złożenia wniosku kredytowego,
 • okres wykorzystania kredytu nie może być dłuższy niż 30 dni po zakończeniu inwestycji.

 

Sposób określenia efektu ekologicznego:

 • przepustowość urządzeń/obiektów (w RLM,
 • liczba osób korzystających z oczyszczalni ścieków lub podłączonych do zbiorczego systemu kanalizacyjnego (w RLM),

dla oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych określa Bank wg metodologii podanej w Załączniku Nr 12a do niniejszej Umowy, na podstawie danych otrzymanych od kredytobiorcy.

Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego:

 • dla oczyszczalni ścieków:
  • protokół odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji - dla oczyszczalni o przepustowości większej niż 5 m3/d, wymagających pozwolenia wodno-prawnego,
  • oświadczenie o zakończeniu robót i przyjęciu inwestycji do eksploatacji - dla oczyszczalni mniejszych niż 5 m3/d,
  • w przypadku przeprowadzenia kontroli inwestycji - protokół kontroli wykonanej przez Bank w obecności kredytobiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.
 • dla przyłączy kanalizacyjnych:
  • oświadczenie o zakończeniu robót i przyjęciu inwestycji do eksploatacji,
  • kopia umowy o odprowadzanie ścieków zawartej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym,
  • w przypadku przeprowadzenia kontroli inwestycji - protokół kontroli wykonanej przez Bank w obecności kredytobiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.

LINIA Nr 3

ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW

ZE ŚRODKÓW BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Z DOPŁATAMI DO ODSETEK

 ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

NA REALIZACJĘ NA TERENIE WOJ. LUBUSKIEGO ZADAŃ

SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

 

Kredytobiorca:

 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • nadleśnictwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,

- w każdym przypadku właściciel nieruchomości lub podmiot dysponujący innym prawem władania nieruchomością.

 

Przedmiot kredytowania:

 • Termomodernizacja budynków mieszkalnych, w tym:
  • ocieplenie, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, poprzez zastosowanie materiałów dociepleniowych wraz z tynkami, obróbkami blacharskimi, możliwe jest również uwzględnienie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej (wyłącznie w przypadku wskazania tych działań w audycie energetycznym, jako niezbędnych dla uzyskania optymalnego efektu energetycznego),
  • wymiana pokryć dachowych (wyłącznie w przypadku gdy stanowi ona część systemu docieplenia),
  • modernizacja źródła emisji – kotłowni
  • modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.

  

Linia kredytowa nie dotyczy przedsięwzięć objętych kredytami termomodernizacyjnymi, udzielanymi w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 

Okres realizacji zadania:

 • do 24 miesięcy - liczony od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy.

 

Koszty kwalifikowane zadania:

 

 • zakup materiałów (systemy ociepleniowe, styropian, wełna mineralna, wełna szklana, pokrycia dachowe - wyłącznie w przypadku gdy stanowią część systemu docieplenia, elementy konstrukcji dachowych, tynki, gładzie, systemy elewacyjne, farby elewacyjne, opierzenia, stolarka okienna i drzwiowa - wyłącznie w przypadku wskazania w audycie energetycznym),
 • zakup materiałów i urządzeń technologicznych dotyczących modernizacji instalacji c.o. i c.w.u.
 • roboty budowlano-montażowe, dotyczące przedmiotu kredytowania pod warunkiem ich udokumentowania fakturami,
 • podatek VAT (Istnieje możliwość przedłożenia przez Kredytobiorcę faktury montażowej z podatkiem VAT wg obowiązujących stawek wraz ze specyfikacją zakupionych materiałów i urządzeń oraz robocizny).

 

 

 

 

Kwota kredytu:

 • do 100% kosztów kwalifikowanych i nie wyższa niż:
  • 150.000 zł dla osób fizycznych,
  • 500.000 zł dla pozostałych kredytobiorców,
 • kredyt nie może być udzielony na zadanie zakończone,
 • kredyt nie może być przeznaczony na refundację nakładów poniesionych przed datą podpisania umowy kredytowej,
 • realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy robót.

 

Oprocentowanie:

 • Zmienna stawka oprocentowania, stanowi sumę: stawki bazowej, jaką jest WIBOR dla depozytów 3M oraz marży Banku określonej w wysokości 3,0 p.p., stałej w okresie kredytowania,
 • w okresie kredytowania dopłata ze środków Funduszu do oprocentowania wynosząca
  1,50 p.p.

 

Koszt prowizji  przygotowawczej:

 • koszt prowizji przygotowawczej w wysokości do 2% kwoty przyznanego kredytu, ponosi w całości kredytobiorca.

 

Spłata kredytu:

 • istnieje możliwość udzielenia 6 miesięcznego okresu karencji w spłacie rat kapitałowych, okres karencji nie wydłuża okresu kredytowania

Okres karencji liczony jest od daty uruchomienia kredytu.

 • w przypadku przyznania karencji w spłacie rat kapitałowych spłata odsetek od udzielonego kapitału rozpoczyna się od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uruchomiono środki z kredytu. Natomiast spłata rat kapitałowo-odsetkowych rozpocznie się w następnym miesiącu po upływie okresu karencji.
 • w przypadku udzielenia kredytu bez karencji w spłacie rat kapitałowych, spłata rat kapitałowo-odsetkowych rozpoczyna się od następnego miesiąca, po miesiącu w którym uruchomiono środki z kredytu.
 • odsetki i raty kapitałowe płatne w okresach miesięcznych.

 

Okres kredytowania:

 • maksymalny okres kredytowania zależy od zdolności kredytowej kredytobiorcy ustalanej przez Bank, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Banku jednak nie dłużej niż 20 lat

 

Okres kredytowania objęty dopłatami:

 • przez cały okres kredytowania, jednak nie dłużej niż przez 120 miesięcy.

 

Warunki uzyskania kredytu:

 • określenie planowanego zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji (kosztorys lub faktura proforma, umowa z wykonawcą/ami ),
 • określenie potrzeb w zakresie działań termomodernizacyjnych oraz planowanego wymiernego efektu ekologicznego w uproszczonym audycie energetycznym, określającym ograniczenie zużycia ciepła w GJ/rok oraz zmniejszenie rocznej emisji zanieczyszczeń,
 • potwierdzone źródła finansowania inwestycji,
 • zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu,
 • prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest inwestycja potwierdzone przez Bank wydrukiem z CBDKW lub aktualny odpis KW lub umowa dzierżawy/najmu na okres dłuższy niż okres kredytowania wraz ze zgodą właściciela nieruchomości),
 • uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie realizowanej inwestycji - stosownie do obowiązujących przepisów),
 • kredytowane materiały muszą posiadać dokumenty potwierdzające jakość i warunki stosowania w budownictwie (np. certyfikaty lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną i inne),
 • oświadczenie kredytobiorcy, że na realizację przedsięwzięcia nie korzysta z kredytu termomodernizacyjnego udzielanego w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

 

Sposób wykorzystania kredytu:

 • bezgotówkowy, na podstawie niezapłaconych faktur, na rzecz wykonawcy lub dostawcy, wystawionych najwcześniej po dniu złożenia wniosku kredytowego,
 • okres wykorzystania kredytu nie może być dłuższy niż 30 dni po zakończeniu inwestycji.

 

Sposób określenia efektu ekologicznego:

 • wielkość redukcji emisji zanieczyszczeń SO2, CO2, NOx i pyłu określa Bank wg metodologii podanej w Załączniku Nr 12 do niniejszej Umowy, na podstawie danych zawartych w uproszczonym audycie energetycznym, otrzymanych od kredytobiorcy.
 • wielkość ograniczenia zużycia energii  w GJ/rok, określa Bank na podstawie danych zawartych w uproszczonym audycie energetycznym, otrzymanych od kredytobiorcy.

 

Sposób potwierdzenia uzyskania efektu  rzeczowego i ekologicznego:

Stosownie do obowiązujących przepisów:

 • protokół odbioru i przekazania do eksploatacji inwestycji,
 • oświadczenie o zakończeniu robót i przyjęciu inwestycji do eksploatacji,
 • w przypadku przeprowadzenia kontroli inwestycji - protokół kontroli wykonanej przez Bank w obecności kredytobiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.

 

LINIA Nr 4

ZASADY UDZIELANIA KREDYTÓW

ZE ŚRODKÓW BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Z DOPŁATAMI DO ODSETEK

ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

NA REALIZACJĘ NA TERENIE WOJ. LUBUSKIEGO

ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA, INNYCH NIŻ DZIAŁANIA OBJĘTE LINIAMI NR 1-3

 

Kredytobiorcy:

 • osoby fizyczne,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

 

Przedmiot kredytowania:

inwestycje, nie objęte finansowaniem w ramach linii nr 1-3 : uzgodnione z WFOŚiGW w Zielonej Górze na podstawie analizy efektu ekologicznego i kosztów przedsięwzięcia.

 

 

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków kredytu:

 • zakup materiałów, maszyn i urządzeń związanych z uzyskaniem efektu ekologicznego wartość robót budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z uzyskaniem efektu ekologicznego,
 • koszt rozruchu mechanicznego i technologicznego,
 • podatek VAT związany z inwestycją (tylko w przypadku gdy stanowi koszt przedsięwzięcia).

 

Okres realizacji zadania:

 • do 24 miesięcy - liczony od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy

 

Kwota kredytu:

 • nie wyższa niż 1.000.000 zł.,
 • do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Oprocentowanie:

 • Zmienna stawka oprocentowania, stanowi sumę: stawki bazowej, jaką jest WIBOR dla depozytów 3M oraz marży Banku określonej w wysokości 3,0 p.p., stałej w okresie kredytowania,
 • W okresie kredytowania, jednak nie dłużej niż do zakończenia 10 roku, dopłata ze środków Funduszu do oprocentowania wynosząca 1,50 p.p.

 

Prowizja przygotowawcza i aranżacyjna:

 • do 2% kwoty przyznanego kredytu.

 

Spłata kredytu:

 • odsetki i raty kapitałowe płatne w okresach miesięcznych.

 

Okres kredytowania:

 • Okres kredytowania, tj. okres od dnia zawarcia umowy kredytowej do dnia spłaty ostatniej raty kapitału, zgodnie z wewnętrznymi przepisami Banku jednak nie dłużej niż 20 lat.
 • Dopuszczalna karencja w spłacie kapitału – do 6 miesięcy.

 

Warunki uzyskania kredytu:

 • określenie planowanego zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji (na podstawie kosztorysu, faktury proforma, umowy, oferty lub innego dokumentu akceptowanego przez Bank umożliwiającego określenie zakresu rzeczowego i kosztów inwestycji),
 • określenie planowanego wymiernego efektu ekologicznego (efekt ekologiczny określa Bank na podstawie informacji uzyskanych od kredytobiorcy),
 • potwierdzone źródła finansowania inwestycji,
 • zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu,
 • prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
 • udokumentowanie prawa do dysponowania nieruchomością, na której realizowana jest inwestycja (oświadczenie inwestora potwierdzone wydrukiem księgi wieczystej z CBDKW lub aktualny wypis z księgi wieczystej lub umowa dzierżawy/najmu na okres dłuższy niż okres kredytowania wraz ze zgodą właściciela nieruchomości lub inny dokument akceptowany przez Bank umożliwiający potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane),
 • uregulowanie spraw formalno-prawnych związanych z realizacją inwestycji (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie realizowanej inwestycji - stosownie do obowiązujących przepisów).

 

Sposób wykorzystania kredytu:

 • bezgotówkowy, na podstawie niezapłaconych faktur na rzecz wykonawcy lub dostawcy, wystawionych najwcześniej po dniu złożenia wniosku kredytowego,
 • okres wykorzystania kredytu nie może być dłuższy niż 30 dni po zakończeniu inwestycji.

 

 

Sposób określenia efektu ekologicznego:

 • uzgodniony indywidualnie z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

 

Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego:

 • dostarczenie końcowego protokołu odbioru i przekazania do użytkowania całego przedsięwzięcia,
 • lub w przypadku zakupu maszyn, urządzeń – dokumenty potwierdzające przejęcie środków trwałych na stan

oraz

w przypadku przeprowadzenia kontroli inwestycji - protokół kontroli wykonanej przez Bank w obecności kredytobiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.