Beta

Pomoc i FAQ

Nie znalazłaś/-eś odpowiedzi na swoje pytanie? Możesz je zadać za pomocą poniższego formularza.

Graficzne pułapki CAPTCHA

Istnieje możliwość ubiegania się przez osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu województwa lubuskiego o dopłatę ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych.

Dofinansowanie obejmuje: ocieplenie, docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, poprzez zastosowanie materiałów dociepleniowych wraz z tynkami, obróbkami blacharskimi, możliwe jest również uwzględnienie wymiany stolarki okiennej (wyłącznie w przypadku kompleksowej termomodernizacji obiektu), wymiana pokryć dachowych (wyłącznie w przypadku gdy stanowi ona część systemu docieplenia), modernizacja źródła emisji – kotłowni.

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie http://www.wfosigw.zgora.pl/kredyty-w-bos-sa, a wnioski o kredyt należy składać w Banku Ochrony Środowiska S.A.: Oddział Operacyjny w Zielonej Górze 65-034 Zielona Góra ul. Westerplatte 9 tel. 68 324-36-54 oraz fax 68 324-51-95. Oddział Operacyjny w Gorzowie Wlkp. 66-400 Zielona Góra ul. Sikorskiego 140 A tel. 95 733-67-50 oraz fax 95 733-67-55.

Początek okresu kwalifikowania wydatków dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ stanowi data 1 stycznia 2007 r. - z zastrzeżeniem szczególnych zasad dotyczących projektów podlegających regułom pomocy publicznej. Koniec okresu kwalifikowalności wydatków dla POIiŚ stanowi data 31 grudnia 2015 r. Ostateczny okres kwalifikowania wydatków dla danego projektu zostanie określony w umowie o dofinansowanie zawieranej z beneficjentem, która określi zarówno początkową jak i końcową datę kwalifikowalności wydatków dla projektu. Końcowa data kwalifikowalności wydatku będzie mogła zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek beneficjenta, za zgodą instytucji stanowiącej stronę umowy o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie z beneficjentem, jednak nie będzie mogła wykraczać poza datę 31 grudnia 2015 r. Powyższe uwagi nie odnoszą się do projektów z pomocą publiczną.

Nie przewiduje się wsparcia ze środków unijnych na tego typu inwestycje. Pomoc można jednak pozyskać ze środków krajowych. Dotowaniem takich przedsięwzięć mogą zajmować się Gminne oraz Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ich przychody pochodzą głównie z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, dlatego mogą być bardzo zróżnicowane w zależności od regionu. W celu zasięgnięcia informacji o możliwościach otrzymania ewentualnego wsparcia w danej gminie bądź powiecie, należy kontaktować się z urzędem gminy lub starostwem powiatowym. Pomoc, w postaci dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki na zadania związane z ochroną środowiska, oferują również Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków, trwałość inwestycji to niepoddawanie jej tzw. znaczącej modyfikacji. Przez ten zapis rozumiemy zmianę charakteru lub warunków realizacji projektu, uzyskanie nieuzasadnionej korzyści albo zaprzestanie działalności produkcyjnej.

Wszystkie dane finansowe zawarte we wniosku powinny być wyrażone w PLN. Wyjątek stanowią duże projekty, tj. powyżej 25 mln euro, gdzie przelicza się PLN na Euro wg kursu Europejskiego Banku Centralnego (średni półroczny kurs z poprzedniego półrocza).

Horyzont czasowy analizy zależy od rodzaju inwestycji. W przypadku wody i ścieków powinien obejmować okres minimum 25 lat, dla odpadów stałych - minimum 15 lat.

Proszę zwrócić uwagę, że wymagamy pozwolenia na budowę dla obiektów wymagających tej decyzji. Oznacza to, że wcześniejsze decyzje (lokalizacyjna środowiskowa), które są załącznikiem do wniosku o wydanie pozwolenia muszą być prawomocne. Zwracam uwagę na pkt 7. mówiący o załącznikach na etapie składania wniosku o dofinansowanie, który reguluje poruszane w pytaniu kwestie. Jeżeli na dzień składania wniosku Wnioskodawca będzie dysponował pozwoleniem na budowę, które jeszcze się nie uprawomocniło, to uznamy to za wypełnienie warunku posiadania pozwolenia, na dzień podpisania umowy pozwolenie musi być już prawomocne.

Na etapie składania wniosku może być przedłożona promesa warunków przyłączenia do sieci, (na podstawie wydanych warunków przyłączenia lub promesy ustalane są koszty kwalifikowane) na etapie podpisywania umowy dofinansowania, umowa przyłączeniowa będzie wymagana.

Koncesja, o ile w ramach analizy finansowej uwzględniono przychody związane z jej posiadaniem, powinna być załączona przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na etapie składania wniosku można przedłożyć promesę lub wniosek o wydanie koncesji.

W ramach LRPO 2007 – 2013 wszelkie środki na dofinansowanie projektów zostały już wykorzystane, ponadto nie przewidywano udzielania finansowania osobom fizycznym.
Jeżeli chodzi o RPO L-2020 instytucją  odpowiedzialną za wdrażanie jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.